dnes je 25.7.2024

Input:

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 23.10.2020

č. 10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 23.10.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 27. prosince 2004
o vyšším odborném vzdělávání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
470/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší § 1; mění § 2 odst. 1, § 5 odst. 11, § 6 odst. 6, § 7, § 10 odst. 2 písm. c), § 12 , § 13, nové přechodné ustanovení
279/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 2 odst. 3 a 5
423/2020 Sb.
(k 23.10.2020)
vkládá v § 14 odst. 3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 103, § 105 odst. 5 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
ČÁST PRVNÍ
VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 1
(zrušen vyhl. č. 470/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 2
Přijímání do prvního ročníku vzdělávání
(1)  Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole řediteli školy do 31. května kalendářního roku, ve kterém chce zahájit vzdělávání.
(2)  Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají nejdříve 1. června.
(3)  Termín posledního kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do posledního pracovního dne měsíce října.
(4)  Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním, pro další kola přijímacího řízení nejpozději 5 dnů před jejich konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce, případně o počtu přijímaných uchazečů.
(5)  Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Pozvánku k náhradnímu termínu zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 dnů před jejím konáním. Za vážné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole. Náhradní termín přijímací zkoušky se musí konat tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do posledního pracovního dne měsíce října.
(6)  Ředitel školy může stanovit pro jednotlivá kola přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání v rámci stanovených kritérií nejvyšší počet přijímaných uchazečů.
(7)  V souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů ředitel školy do 7 dnů ode dne konání přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní:
a)  kritéria přijímacího řízení,
b)  pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,
c)  přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.
(8)  Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí určí ředitel školy.
(9)  Ředitel školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.
Organizace vzdělávání
§ 3
Organizace vyučování
(1)  Školní vyučování ve školním roce1) trvá 40 týdnů, z toho 32 týdnů trvá školní výuka, 6 týdnů je určeno pro samostatné studium a k získání hodnocení v řádném termínu a 2 týdny tvoří časová rezerva. Teoretická a praktická příprava v posledním období vzdělávacího programu trvá nejméně 14 týdnů.
(2)  Začátek a konec školní výuky v zimním a letním období, období pro samostatné studium a k
Nahrávám...
Nahrávám...