dnes je 25.7.2024

Input:

132/1979 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 132/1979 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 12. října 1979
o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Dne 26. července 1978 byla v Kolombu podepsána Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila podle svého článku 23 dnem 19. června 1979 v platnost.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Chňoupek v. r.
 
SMLOUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Srí Lanka,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
se dohodly takto:
Článek 1
Daně, na které se smlouva vztahuje
(1)  Daně, které jsou předmětem této smlouvy, jsou:
a)  Ve Srí Lance:
daň z příjmu a
daň z majetku
(nadále nazývané „daň Srí Lanky”).
b)  V Československu:
odvod ze zisku a daň ze zisku;
daň ze mzdy;
daň z příjmů z literární a umělecké činnosti;
daň zemědělská;
daň z příjmů obyvatelstva;
daň domovní;
odvod z jmění a
daň z objemu mezd
(dále nazývané „československá daň”).
(2)  Tato smlouva se bude také vztahovat na všechny jiné daně podstatně podobné povahy, které budou ukládány ve Srí Lance nebo v Československu po podpisu této smlouvy.
Článek 2
Všeobecné definice
(1)  V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  Výraz „Srí Lanka” označuje Republiku Srí Lanka a výraz „Československo” označuje Československou socialistickou republiku.
b)  Výrazy „jeden smluvní stát” a „druhý smluvní stát” označují Srí Lanku nebo Československo, jak to vyžaduje souvislost.
c)  Výraz „daň” označuje daň Srí Lanky nebo československou daň, jak to vyžaduje souvislost.
d)  Výraz „osoba” zahrnuje fyzické osoby, společnosti a jiná právně samostatná i nesamostatná sdružení osob.
e)  Výraz „společnost” označuje právnické osoby a zahrnuje jakoukoliv podstatu, která je posuzována jako právnická osoba pro daňové účely.
f)  Výrazy „podnik jednoho smluvního státu” a „podnik druhého smluvního státu” označují podnik provozovaný osobou mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě, popřípadě podnik provozovaný osobou mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě.
g)  Výraz „příslušné úřady” označuje v případě Srí Lanky generálního komisaře státních příjmů a v případě Československa ministra financí Československé
Nahrávám...
Nahrávám...