dnes je 16.6.2024

Input:

136/2015 Sb., Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění účinném k 1.4.2022

č. 136/2015 Sb., Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění účinném k 1.4.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
62/2022 Sb.
(k 1.4.2022)
mění přílohu č. 1
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Rovnocennost zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku
Zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Rovnocennost jiných zkoušek a odborných kvalifikací
(1) Zkouška podle jiného zákona se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky se pro obor státní služby Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry, Audit, Lékařská posudková služba, Bezpečnost práce, Pozemková správa a krajinotvorba a Zeměměřictví a katastr nemovitostí dále považuje uznání odborné kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.
Rovnocennost zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku
 
Zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby
Rovnocenná zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti
Školství, mládež a tělovýchova
ve školství
Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika
v sociálních službách a při sociálně-právní ochraně dětí
Zdravotnictví a ochrana zdraví
ve zdravotnictví
Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
pří zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení
Bydlení, územní plánování a stavební řád
a) v územním plánování, nebo
b) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
Zemědělství a rostlinolékařská péče
v zemědělství
Vodní hospodářství
ve vodním hospodářství
Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv
při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy
Doprava
a) při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,
b) v silniční dopravě,
c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,
d) při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,
e) při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, nebo
f) při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy
Ochrana přírody a krajiny
v ochraně přírody a krajiny
Nahrávám...
Nahrávám...