dnes je 25.7.2024

Input:

14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2004
o předškolním vzdělávání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
214/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 1a, § 2 a § 6
197/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 1a a § 2; vkládá § 1b
280/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění; nové přechodné ustanovení
280/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
vkládá nový § 1c
280/2016 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 1a
280/2016 Sb.
(k 1.9.2020)
změny neprovedeny, ustanovení byla před nabytím účinnosti zrušena - viz vyhl. č. 151/2018 Sb. a 319/2020 Sb.
151/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění úvodní větu, § 1, § 2, § 3, § 5, § 6; vkládá § 1d a přílohy č. 1 až 3
151/2018 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 2
196/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 1d a přílohu č. 2
196/2019 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 2
423/2020 Sb.
(k 23.10.2020)
mění § 6 odst. 5
271/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 1d a vkládá § 1e
423/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 6
423/2023 Sb.
(k 1.9.2024)
nabývá ustanovení § 6 odst. 6 písm. b)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 29 odst. 2, § 35 odst. 2, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:
§ 1
Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy
(1)  Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.
(2)  Zřizovat lze mateřské školy s celodenním, polodenním a internátním provozem, s výjimkou lesní mateřské školy, kterou lze zřídit pouze s celodenním a polodenním provozem.
(3)  Mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně. Lesní mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 9 hodin denně.
(4)  Mateřská škola s polodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání nejdéle 6,5 hodiny denně.
(5)  Mateřská škola s internátním provozem poskytuje dětem celodenní vzdělávání i noční péči v pracovních dnech v minimálním rozsahu 100 hodin nepřetržitého provozu týdně; v mateřské škole s internátním provozem je možné zřídit třídy s celodenním nebo polodenním provozem.
(6)  V mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním nebo internátním provozem. V lesní mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním provozem.
(7)  Lesní mateřská škola je typem mateřské školy.
§ 1a
Podrobnosti o organizaci mateřské školy
(1)  Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
(2)  Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku.
(3)  Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
(4)  Ředitel mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy. Jedná-li se o děti podle § 34 odst. 10 školského zákona, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody; o uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době.
§ 1b
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení
(1)  V mateřské škole při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat děti se zdravotním oslabením nebo děti dlouhodobě nemocné umístěné v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje.
(2)  K zařazení do mateřské školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce dítěte. Rozsah a organizaci vzdělávání dítěte určuje
Nahrávám...
Nahrávám...