dnes je 5.7.2022

Input:

15/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění účinném k 15.10.2020

č. 15/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění účinném k 15.10.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 27. prosince 2004,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
225/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění; nové přechodné ustanovení
195/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění nadpis vyhlášky, § 1, § 4 písm. a), § 7 odst. 1 písm. e); ruší § 8 a § 9
405/2020 Sb.
(k 15.10.2020)
mění § 1, § 5 a § 7
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
ČÁST PRVNÍ
DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI
§ 1
Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
(1) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen „dlouhodobý záměr”) stanovuje strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy zejména z těchto základních hledisek:
a) celoživotní učení,
b) zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání a vzdělávací soustavy,
c) usnadnění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny,
d) udržitelný rozvoj,
e) vzdělanostní úroveň obyvatelstva, demografie, trh práce, zaměstnanost, sociální soudržnost.
(2) Dlouhodobý záměr obsahuje vždy:
a) vyhodnocení dosaženého stavu navazující na předchozí dlouhodobý záměr z hlediska obsahových a kvantitativních cílů a prioritních úkolů,
b) strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a způsob jejich realizace a podpory, prioritní témata, na která bude kladen důraz v následujícím období, oblasti podpory a opatření vedoucí ke zlepšení stavu v těchto oblastech:
1. cíle a obsah počátečního vzdělávání,
2. sledování a hodnocení kvality počátečního vzdělávání,
3. vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných,
4. úloha a podpora pedagogických pracovníků,
5. další vzdělávání v rámci celoživotního učení,
6. uplatnitelnost absolventů škol podle oborů vzdělání na trhu práce,
7. základní umělecké vzdělávání,
8. jazykové a zájmové vzdělávání,
9. systém poradenských služeb,
10. ústavní a ochranná výchova,
c) kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky škol, a to bez ohledu na zřizovatele, se zaměřením na strukturu skupin oborů vzdělání, druhů škol a jejich kapacitu na základě předpokládaného demografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje,
d) ekonomickou část obsahující informace o předpokládaných finančních nárocích na zabezpečení navržených opatření a o zdrojích jejich financování, jimiž jsou zejména státní rozpočet nebo jiné veřejné rozpočty a fondy Evropské unie.
(3) Dlouhodobý záměr se upraví podle výsledků jeho projednávání s příslušnými státními orgány, územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností.
(4) Dlouhodobý záměr České republiky vychází z dokumentů vztahujících se ke státnímu rozpočtu, regionálnímu rozvoji, zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů, sociálně ekonomickému rozvoji a udržitelnému rozvoji a ke společným cílům evropských
Nahrávám...
Nahrávám...