dnes je 23.5.2024

Input:

165/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.

č. 165/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. srpna 2014,
kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
Ministerstvo obrany stanoví podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
Čl. I
Vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slovo „proviantních” nahrazuje slovem „stravování”.
2. § 2 a 3 včetně skupinového nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:
„Stravování
§ 2
(1) Škola poskytuje žákovi stravování, které hradí Ministerstvo obrany ve výši 60 % finanční hodnoty stravní dávky pro žáka. Žák se na úhradě stravování podílí ve výši 40 % finanční hodnoty stravní dávky. V případě, že žák podíl na úhradě stravování neuhradí, vyplatí mu škola finanční hodnotu stravní dávky pro žáka v rozsahu hrazeném Ministerstvem obrany v penězích a stravování neposkytne.
(2) Stravování se poskytuje žákovi ode dne nástupu do školy do dne ukončení vzdělávání nebo do dne povolání do služebního poměru vojáka z povolání.
§ 3
(1) Stravování žáka je zajišťováno výdejem jídla v rámci snídaně, oběda a večeře, a to formou
a) teplého jídla,
b) studeného jídla, nebo
c) potravin6určených k samostatné nebo skupinové přípravě jídla žáky.
(2) Nelze-li poskytnout pokrm žádnou formou uvedenou v odstavci 1, vyplácí se za něj náhrada v penězích podle § 5 odst. 1.
(3) Stravování se neposkytuje v době nepřítomnosti žáka ve škole nebo školském zařízení, s výjimkou doby, po kterou se žák účastní akcí, při kterých je mu poskytována přeprava nebo náhrada jízdních výdajů podle § 15, nebo po kterou je žáku poskytována zdravotní péče7v lůžkové části posádkového zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, kterému Ministerstvo obrany udělilo oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních jím zřízených (dále jen „vojenský poskytovatel zdravotních služeb”).
(4) Za dobu nepřítomnosti žáka ve škole nebo školském zařízení se nepovažuje první den neplánované nepřítomnosti žáka.


6Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin.
7§ 1 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 285/1999 Sb., o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních.”.
3. V § 4 odst. 3 se slova „při péči v lůžkové části posádkové ošetřovny” nahrazují slovy „po dobu, po kterou je mu poskytována zdravotní péče v lůžkové části posádkového zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb”.
4. V § 5 odst. 1 se za slova „ve výši” vkládají slova „60 %”.
5. V § 5 odst. 1 se číslo „7” nahrazuje číslem „6”.
6. V § 8 odst. 2 se číslo „9” nahrazuje číslem „7”.
7. V § 11 se číslo
Nahrávám...
Nahrávám...