dnes je 13.7.2024

Input:

19/2007 F.z., Pokyn č. D-311: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)

19/2007 F.z., Pokyn č. D-311: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)
Pokyn č. D - 311
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)
 
Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398
Č.j.: 15/56 742/2007-153
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Rakouskem tento Pokyn.
Článek 1
Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní, byla podepsána v Praze dne 8. června 2006 . Uvedená smlouva vstoupila v platnost dne 22. března 2007.

Podle článku 27 se její ustanovení uplatňují takto:
a)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2008 nebo později;
b)  pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2008 nebo později.
Článek 2

Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně, popř. na úplné osvobození od daně ve druhém smluvním státě (např. články 10,11 a 12). Pro uplatnění tohoto nároku pro české daňové rezidenty jsou v Rakousku možné dva rozdílné postupy, a to procedura poskytnutí daňové úlevy u zdroje nebo procedura refundace. Rozhodnutí o tom, který postup je vhodnější, přísluší plátci příjmu, přičemž je ovlivněno skutečností, zda mu byla či nebyla poskytnuta veškerá nezbytná dokumentace, která by mu při případné následné daňové kontrole umožnila dostatečně prokázat, že příjemce platby byl skutečně oprávněn ke snížení, popř. osvobození od daně vybírané srážkou.
Plátce příjmu tedy může při výplatě plateb přímo aplikovat smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, tzn. že se automaticky uplatňuje snížená sazba daně dle smlouvy v souladu s příslušným ustanovením smlouvy.
Plátce příjmu je přitom povinen uchovávat nezbytné dokumenty, aby mohl dokázat, že byly naplněny právní předpoklady podle daňové smlouvy. Za účelem získání daňové úlevy u zdroje je příjemce příslušných příjmů povinen podat žádost, a to na vyplněném tiskopisu ZS -QU 1 (pro fyzické osoby) nebo ZS - QU 2 (pro právnické osoby).
Plátce splní dokumentační požadavky, pokud uvedené tiskopisy, které mu byly předány, jsou
-  řádně vyplněny příjemcem plateb,
-  potvrzeny českým místně příslušným správcem daně, a
-  doloženy dodatečnými specifickými doklady, jsou-li takové vyžadovány podle smlouvy.

Příjemci, kteří nemají svůj druhořadý daňový domicil v Rakousku, ani nepobírají ze zdrojů v Rakousku více než 10.000,- EUR v kalendářním roce, nemusejí předkládat potvrzení o daňové rezidenci vystavené českým
Nahrávám...
Nahrávám...