dnes je 13.7.2024

Input:

213/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.

č. 213/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2012,
kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., k provedení § 19, § 24 odst. 3, § 31 odst. 2, § 36, § 40 odst. 7, § 56 odst. 4 a § 61 odst. 9 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 5 se slova „uložených mimo kulturně vědecké instituce a archivy” nahrazují slovy „ , které nenáleží do péče kulturně vědeckých institucí a archivů,”.
2. V § 2 odst. 1 se slova „Žádost o schválení dohody o scelení archivního fondu nebo archivní sbírky (dále jen „archivní soubor”) nebo návrh na rozhodnutí o scelení archivního souboru a jejich umístění” nahrazují slovy „Návrh na převedení archiválie do péče jiného archivu” a slova „delimitované archiválie” se nahrazují slovy „archiválie přemisťované mezi archivy nebo kulturně vědeckými institucemi, které vedou základní evidenci, za účelem zajištění péče o archiválie (dále jen „delimitace”)”.
3. V § 2 odst. 2 se slova „Archiválie přemisťované mezi archivy nebo kulturně vědeckými institucemi, které vedou základní evidenci, za účelem zajištění péče o archiválie (dále jen „delimitace”)” nahrazují slovy „Delimitované archiválie” a slova „kde byly archiválie do doby delimitace uloženy” se nahrazují slovy „v jejichž péči byly archiválie do doby delimitace”.
4. V § 2 odstavec 5 zní:
„(5)  Provede-li státní oblastní archiv přemístění archiválie mezi státními okresními archivy, které jsou jeho vnitřními organizačními jednotkami, oznámí tuto skutečnost pro potřeby aktualizace ústřední evidence ministerstvu.”.
5. V § 3 odst. 1 se slovo „souboru” nahrazuje slovy „fondu nebo archivní sbírky (dále jen „archivní soubor”)”.
6. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v pevně svázaných knihách” nahrazují slovy „jako celistvý soubor”.
7. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „číslo jednací dokumentu o vnější změně” nahrazují slovy „číslo jednací nebo jiná jednoznačná identifikace dokumentu týkající se vnější změny”.
8. V § 4 odst. 1 se na začátek písmene j) vkládají slova „u archiválií v analogové podobě”.
9. V § 4 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:
„k)  u archiválií v digitální podobě velikost v bytech, a to v členění
1.  velikost nezpracovaných archiválií v digitální podobě,
2.  velikost zpracovaných archiválií v digitální podobě,
3.  velikost inventarizovaných archiválií v digitální podobě,
4.  celková velikost archiválií v digitální podobě,
Nahrávám...
Nahrávám...