dnes je 21.6.2024

Input:

213/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství

č. 213/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství
VYHLÁŠKA
ze dne 16. dubna 2004,
kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 2 písm. e) a § 38 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), (dále jen „zákon”):
§ 1
Úvodní ustanovení
Uznávacím orgánem pro regulovaná povolání a činnosti v oblasti veterinární péče je Komora veterinárních lékařů České republiky.
§ 2
Seznam teoretických a praktických oblastí
Seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství, je uveden v příloze.
§ 3
Odborně způsobilá osoba
Odborně způsobilou osobou se podle § 13 zákona rozumí osoba, která splňuje kvalifikační požadavky stanovené pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti příslušným právním předpisem.1)
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
 
Ministr:
Ing. Palas v. r.
 
Příloha č. 1. k vyhlášce č. 213/2004 Sb.
Seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti ministerstva
1.  Rybářský hospodář a jeho zástupce
2.  Myslivecký hospodář
3.  Odborný lesní hospodář
4.  Zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov
5.  Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
6.  Kontrola ekologického podnikatele a osob zařazených do přechodného období
7.  Kontrola výrobce biopotravin a osoby, která uvádí bioprodukty nebo biopotraviny do oběhu
8.  Rostlinolékař
9.  Zkoušení osiva a sadby
10.  Dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál
11.  Plemenářský zootechnik
12.  Inseminační technik
13.  Osoba odpovědná za odborné vedení inseminační stanice
14.  Šlechtitel
15.  Osoba odpovědná za odborné vedení střediska pro přenos embryí
16.  Řízení a kontrola pokusů na zvířatech
17.  Utrácení zvířete (zvířat)
18.  Porážka jatečných zvířat na jatkách
19.  Testování a posuzování hospodářských zvířat
20.  Dozor nad dodržováním uložených povinností při ochraně zvířat
21.  Práce se zvířaty pro laboranty, techniky a ošetřovatele
22.  Klasifikace jatečných těl jatečných zvířat (systém SEUROP)
23.  Výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek
24.  Výroba premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů nebo pro výrobu a zpracování určitých proteinových krmiv nebo pro zpracování krmiv s
Nahrávám...
Nahrávám...