dnes je 19.6.2024

Input:

262/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

č. 262/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
ZÁKON
ze dne 27. května 2020,
kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 234/2020 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu nadpisu § 2 se doplňují slova „v případě osoby samostatně výdělečně činné” a odstavec 3 se zrušuje.
2. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1)  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Osoba podle věty první není subjektem kompenzačního bonusu, pokud jde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec; to však neplatí, pokud
a)  se jedná o výkon zaměstnání v činnosti pedagogické,
b)  se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském pojištění.”.
3. Za § 2 se vkládají nové § 2a a 2b, které včetně nadpisů znějí:
㤠2a
Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným
(1)  Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má
a)  nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
b)  pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejich podíl není představován kmenovým listem.
(2)  Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 může být pouze ten, kdo
a)  splňoval podmínky podle odstavce 1 ke dni 12. března 2020,
b)  nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem, a
c)  byl ke dni 12. března 2020 daňovým
1.  rezidentem České republiky, nebo
2.  nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů.
(3)  Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 nemůže být společník společnosti s ručením omezeným, která v bonusovém období
a)  byla v úpadku nebo v likvidaci nebo
b)  byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
(4)  Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 nemůže být společník společnosti s ručením omezeným,
a)  jejíž obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období nepřekročil částku 180 000 Kč, anebo která předpokládá, že její obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů
Nahrávám...
Nahrávám...