dnes je 21.7.2024

Input:

281/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění účinném k 1.9.2003

č. 281/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění účinném k 1.9.2003
VYHLÁŠKA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 3. července 2001,
kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
237/2003 Sb.
(k 1.9.2003)
ruší slova v § 2 odst. 3 a § 3 odst.5
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 40 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon):
§ 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanoví podmínky a způsob vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních,1) žáky, kteří plní ve školách povinnou školní docházku,2) a děti a mládež ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče3) (dále jen „žáci”) zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení4) (dále jen „vzdělávací zařízení”), pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci5) (dále jen „zákonní zástupci”).
§ 2
Podmínky vykonávání péče
(1)  Pokud příslušný orgán6) vyhlásí stav nebezpečí nebo nouzový stav anebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav”)7) a nemohou-li zákonní zástupci vykonávat péči o žáky, vykonává po dobu nezbytně nutnou základní péči určené vzdělávací zařízení s cílem zabezpečit ochranu života, zdraví, osobního majetku a základních práv žáků. Vzdělávací zařízení je určeno k této péči příslušným orgánem krizového řízení.
(2)  Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o žáky ve svých objektech vhodných pro tuto činnost s vytvořenými materiálně technickými, personálními a jinými podmínkami nebo v jiných odpovídajících objektech, které jsou zajištěny na základě smlouvy uzavřené určeným vzdělávacím zařízením nebo stanoveny orgány krizového řízení.
(3)  Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o žáky zpravidla v rozsahu stanoveném plány krizové připravenosti,8) které zpracovávají ve spolupráci s orgány kraje,9) orgány obcí,11) popřípadě dalšími orgány určenými podle zvláštních právních předpisů12) a začleněnými v integrovaném záchranném systému. V plánech krizové připravenosti a krizových plánech doplní určené vzdělávací zařízení podle druhu své činnosti opatření naplňující ustanovení školského zákona; do organizačního zabezpečení v nich promítnou i mimořádná opatření k řešení dopadů možných krizových situací v oblasti výchovy a vzdělávání a jejího zabezpečení. Tyto plány doplní v souladu s rozsahem jejich začlenění v systému krizového řízení v příslušných krizových plánech13) i v souladu s plány kraje, okresu nebo obce.
(4)  Příslušný orgán krizového řízení může určenému vzdělávacímu zařízení svěřit i péči o žáky jiných vzdělávacích zařízení, nejvýše však do počtu stanoveného schváleným plánem krizové připravenosti.
(5)  Vzdělávací zařízení při vytváření podmínek pro řešení krizových situací zejména
a)  přijímají preventivní opatření,
b)  zajišťují výběr,
Nahrávám...
Nahrávám...