dnes je 25.7.2024

Input:

309/2009 Sb., Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

č. 309/2009 Sb., Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 32/2008 Sb. a zákonem č. 190/2009 Sb.
ZÁKON
o archivnictví a spisové službě
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a)  výběr, evidenci a kategorizaci archiválií,
b)  ochranu archiválií,
c)  práva a povinnosti vlastníků archiválií,
d)  práva a povinnosti držitelů a správců archiválií (dále jen „držitel archiválie”),
e)  využívání archiválií,
f)  zpracování osobních údajů pro účely archivnictví,
g)  soustavu archivů,
h)  práva a povinnosti zřizovatelů archivů,
i)  spisovou službu,
j)  působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo”) a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby,
k)  správní delikty.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  archivnictvím obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní,
b)  archivem zařízení podle tohoto zákona, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně,
c)  původcem každý, z jehož činnosti dokument vznikl,
d)  dokumentem každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena,
e)  archiválií takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány a vzaty do evidence,
f)  výběrem archiválií posouzení hodnoty dokumentů a rozhodnutí o jejich vybrání za archiválie a zařazení do evidence archiválií,
g)  archivním fondem soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených činností určité fyzické nebo právnické osoby, organizační složky státu nebo územního samosprávného celku,
h)  archivní sbírkou soubor archiválií navzájem propojených jedním nebo několika společnými znaky,
i)  archivní pomůckou informační systém, který se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a časovém rozsahu archivního fondu, archivní sbírky nebo jejich částí,
j)  archivním zpracováním třídění, pořádání a inventarizace archiválií,
k)  výkonem spisové služby zajištění odborné správy dokumentů
Nahrávám...
Nahrávám...