dnes je 25.7.2024

Input:

33/2005 Sb., Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, ve znění účinném k 23.10.2020

č. 33/2005 Sb., Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, ve znění účinném k 23.10.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 6. ledna 2005
o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
196/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 2, § 4, § 5, § 6, § 7 a přílohu
423/2020 Sb.
(k 23.10.2020)
mění § 3 odst. 3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Organizace vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
(1)  Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky (dále jen „jazyková škola”) lze členit na oddělení jednotlivých jazyků nebo oddělení příbuzných jazyků.
(2)  Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Kurz lze členit na skupiny. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 18.
(3)  V jazykové škole lze zřizovat
a)  základní kurz k osvojení základů jazyka v celkovém rozsahu 420 vyučovacích hodin,
b)  střední kurz k prohloubení a rozšíření znalostí jazyka v celkovém rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodin,
c)  přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám,
d)  konverzační kurzy,
e)  speciální kurzy, jejichž obsah a rozsah je určen školním vzdělávacím programem stanoveným jazykovou školou.
(4)  Jazyková škola stanoví a zveřejňuje nabídku kurzů, kritéria pro přijetí a termíny zápisu do jednotlivých kurzů.
(5)  Při organizaci školního roku v jazykové škole se postupuje obdobně jako při organizaci školního roku v základních a středních školách.
§ 2
Hodnocení výsledků vzdělávání v jazykové škole
(1)  Jazyková škola hodnotí výsledky vzdělávání žáků nejméně dvakrát za školní rok a s tímto hodnocením žáka seznámí. Žákovi na jeho žádost vydá jazyková škola osvědčení o úspěšném zakončení kurzu.
(2)  Prospěch žáků se hodnotí čtyřmi stupni: 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl(a).
(3)  Do následujícího ročníku nemůže být zapsán žák, který byl na konci školního roku hodnocen stupněm prospěchu 4 - nevyhověl(a).
§ 3
Úplata za vzdělávání
(1)  Podmínkou přijetí k jazykovému vzdělávání je odevzdání řádně vyplněné přihlášky, předložení dokladu o zaplacení úplaty za vzdělávání a splnění vyhlášených kritérií pro přijetí.
(2)  Úplata za vzdělávání se hradí v termínu stanoveném jazykovou školou.
(3)  Úplata za vzdělávání se uchazeči vrací v celém rozsahu pouze v případě, že jazyková škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě s uchazečem o přeřazení do jiného kurzu, nebo v případě, že se uchazeč odhlásil nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu. Za dobu, kdy jazyková škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.
(4)  Podmínky vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání žákovi, který se odhlásí z kurzu v jeho průběhu, podmínky prominutí úplaty za vzdělávání a další náležitosti hrazení úplaty za vzdělávání stanoví školní řád jazykové školy.
§ 4
Státní jazykové zkoušky
(1)  Státní jazykové zkoušky se konají v jazykových školách. Státní jazykové zkoušky jsou základní, všeobecné a speciální. Státní jazykové zkoušky speciální lze vykonat pro obor překladatelský a pro obor tlumočnický. Státní jazykové zkoušky základní odpovídají úrovni B2
Nahrávám...
Nahrávám...