dnes je 15.6.2024

Input:

341/2012 Sb., Vyhláška o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 341/2012 Sb., Vyhláška o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu, ve znění účinném k 1.1.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2012
o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
476/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 52 novelizančích bodů
Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 39 odst. 3 a § 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 89 odst. 3 a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje rozsah činností depozitáře účastnického fondu (dále jen „depozitář fondu”) při
a) úschově majetku v účastnickém fondu,
b) kontrole stavu majetku v účastnickém fondu v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
c) evidenci peněžních prostředků na účtech v účastnickém fondu,
d) kontrole připisování a odepisování penzijních jednotek účastnického fondu (dále jen „penzijní jednotka”),
e) kontrole výpočtu aktuální hodnoty penzijní jednotky,
f) zajištění vypořádání obchodů s majetkem v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě,
g) kontrole nakládání s majetkem v účastnickém fondu,
h) kontrole postupu při oceňování majetku a závazků v účastnickém fondu,
i) kontrole výplaty dávek a
j) kontrole výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.
(2) Tato vyhláška dále
a) vymezuje jednání penzijní společnosti, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem fondu, a
b) upravuje případy, kdy může depozitář fondu vykonávat činnost podle odstavce 1 prostřednictvím jiné osoby (dále jen „outsourcing”).
§ 2
Úschova majetku v účastnickém fondu
[K § 89 odst. 1 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
Úschovu majetku v účastnickém fondu zajišťuje depozitář fondu tak, že
a) zaknihované cenné papíry evidované v centrální evidenci cenných papírů1) vede na účtu vlastníka v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů; ostatní investiční nástroje, pokud to jejich povaha umožňuje, vede v samostatné evidenci2) nebo v evidenci navazující na samostatnou evidenci a
b) jiný majetek, pokud to jeho povaha umožňuje, převezme fyzicky do úschovy nebo zajistí jeho úschovu prostřednictvím outsourcingu.
§ 3
Kontrola stavu majetku v účastnickém fondu
[K § 89 odst. 1 písm. a) a b) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
(1) Depozitář fondu přiměřeně hodnotě a povaze kontrolovaného majetku, který nelze svěřit do úschovy podle § 2, ověřuje jeho stav, a to alespoň tak, že
a) průběžně kontroluje stav v evidenci, kde je kontrolovaný majetek veden, a
b) porovnává informace od penzijní společnosti s informacemi z vlastních
Nahrávám...
Nahrávám...