dnes je 13.6.2024

Input:

343/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění účinném k 5.5.2004

č. 343/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění účinném k 5.5.2004
VYHLÁŠKA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 11. července 2002
o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
276/2004 Sb.
(k 5.5.2004)
mění § 1, 2, 4 a 5, vkládá § 5a
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 50 odst. 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.:
Postup a podmínky při zveřejnění průběhu přijímacího řízení
§ 1
Informace o přijímacích zkouškách
Vysoká škola nebo fakulta zveřejní informace o konaných přijímacích zkouškách podle jednotlivých studijních programů a jejich studijních oborů. Jako součást informace o písemných přijímacích zkouškách a o písemných částech přijímacích zkoušek se uvedou:
a) úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení,
b) kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách), a
c) základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části uvedené v § 4.
§ 2
Informace o konání přijímacího řízení
Vysoká škola nebo fakulta zveřejní o přijímacím řízení vždy tyto informace:
a) termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu, pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení,
b) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu,
c) termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí,
d) termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách,
e) termín skončení přijímacího řízení.
§ 3
Informace o výsledcích přijímacího řízení
Vysoká škola nebo fakulta zveřejní informace o výsledcích přijímacího řízení podle jednotlivých studijních programů, a člení-li se studijní program na studijní obory, pak i podle oborů, a to alespoň:
a) počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů,
b) počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
c) počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,
d) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,
e) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách),
f) počet uchazečů přijatých celkem.
§ 4
Požadavky na základní statistické charakteristiky
(1) Za základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky podle § 1 písm. c) se považuje:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky,
b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
Nahrávám...
Nahrávám...