dnes je 23.5.2024

Input:

45/2015 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků

č. 45/2015 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 53/1995 Sb.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. července 1978 byla v Londýně přijata Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978.
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace dne 6. května 1981.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XIV odst. 1 dnem 28. dubna 1984 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.
Dne 19. října 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Mezinárodní námořní organizace, že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Mezinárodní úmluvou o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978, ze dne 7. července 1978, ve znění pozdějších změn a doplňků.
S Úmluvou dodatečně vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 15. června 2015 listinu o přístupu České republiky k Úmluvě.
Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA O NORMÁCH VÝCVIKU, KVALIFIKACE A STRÁŽNÍ SLUŽBY NÁMOŘNÍKŮ, 1978

  
MEZINÁRODNI ÚMLUVA O NORMÁCH VÝCVIKU, KVALIFIKACE A STRÁŽNÍ SLUŽBY NÁMOŘNÍKŮ, 1978

ÚČASTNICKÉ STRANY ÚMLUVY,
PŘEJÍCE Si podporovat bezpečnost života a majetku na moři a chránit mořské prostředí uzavřením společné dohody o mezinárodních normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků,
MAJÍCE ZA TO, že tohoto účelu lze nejlépe dosáhnout uzavřením Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků,
SE DOHODLY následovně:
  
ČLÁNEK 1 Obecné povinnosti vyplývající z této úmluvy

(1) Strany se zavazují k provádění ustanovení této úmluvy a její Přílohy, která tvoří nedílnou součást této úmluvy. Veškeré odkazy na tuto úmluvu jsou současně odkazy na její Přílohu.
(2) Strany se zavazují vydávat veškeré zákony, vyhlášky, nařízení a předpisy a podniknout veškeré další kroky, které mohou být nezbytné k úplnému a kompletnímu naplnění této úmluvy, aby se zajistilo, že, z hlediska bezpečnosti života a majetku na moři a ochrany mořského prostředí, budou námořníci na palubách plavidel kvalifikovaní a způsobilí k plnění svých povinností.
  
ČLÁNEK II
Definice

Pro účely této úmluvy, pokud není výslovně stanoveno jinak:
(a) Termín „strana” znamená stát, pro který tato úmluva vstoupila v platnost;
(b) Termín „správní orgán” znamená vládu strany, pod jejíž vlajkou je loď oprávněna plout;
(c) Termín „průkaz způsobilosti” znamená platný doklad, bez ohledu na jeho název, vystavený nebo na základě pověření správního orgánu nebo uznaný
Nahrávám...
Nahrávám...