dnes je 13.7.2024

Input:

43/2016 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 43/2016 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. listopadu 2014 byl v Astaně podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1) .
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 15 dne 28. června 2016 a jeho ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a), b) a c) téhož článku.
České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
ProtokoI,
který upravuje
Smlouvu mezi Českou republikou
a
Republikou Kazachstán
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku

ČESKÁ REPUBLIKA A REPUBLIKA KAZACHSTÁN,
přejíce si upravit Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998 (dále jen „Smlouva”),
se dohodly takto:
ČLÁNEK 1

Článek 2 odstavec 3 písmeno a) Smlouvy se upravuje následovně:
„a)  v Republice Kazachstán:
(i)  daň z příjmů společností;
(ii)  daň z příjmů fyzických osob;
(iii)  daň z majetku právnických osob a fyzických osob;

(dále nazývané „kazašská daň”);”.
ČLÁNEK 2

1. Článek 3 odstavec 1 písmeno a) Smlouvy se upravuje následovně:
„a)  výraz:
(i)  „Kazachstán” označuje Republiku Kazachstán a, pokud je použit v zeměpisném významu, výraz „Kazachstán” zahrnuje státní území Republiky Kazachstán a oblasti, kde Kazachstán vykonává svá svrchovaná práva a jurisdikci, a to podle jeho vnitrostátních právních předpisů a mezinárodních dohod, jichž je Kazachstán smluvní stranou;
„g)  výraz „mezinárodní doprava” označuje jakoukoli dopravu lodí nebo letadlem provozovanou rezidentem jednoho smluvního státu, vyjma případů, kdy je loď provozována nebo letadlo provozováno pouze mezi místy v druhém smluvním státě;”.
ČLÁNEK 3

Článek 4 odstavec 1 Smlouvy se upravuje následovně:
„1. Výraz „rezident smluvního státu” označuje pro účely této smlouvy každou osobu, která je podle právních předpisů tohoto smluvního státu podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, místa registrace nebo založení, místa skutečného vedení nebo jakéhokoli jiného podobného kritéria, a rovněž zahrnuje tento smluvní stát a jakýkoliv nižší správní útvar nebo místní úřad tohoto státu. Tento výraz však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v tomto smluvním státě pouze z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto smluvním státě nebo majetku tam umístěného.”.
ČLÁNEK 4

1. Článek 5 odstavec 2 písmeno f) Smlouvy se upravuje následovně:
„f)  jakékoliv místo těžby nebo
Nahrávám...
Nahrávám...