dnes je 15.6.2024

Input:

45/2016 Sb., Zákon o službě vojáků v záloze, ve znění účinném k 1.10.2023

č. 45/2016 Sb., Zákon o službě vojáků v záloze, ve znění účinném k 1.10.2023
ZÁKON
ze dne 13. ledna 2016
o službě vojáků v záloze
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
294/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 7, § 26, § 27, § 33, § 46, § 47; ruší § 20; nová přechodná ustanovení
178/2023 Sb.
(k 23.7.2023)
mění § 3, § 23, § 26, § 27, § 35, § 36, § 37; ruší § 19; vkládá § 25a a § 45a; nová přechodná ustanovení
281/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění § 12 a ruší § 42
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje právní postavení vojáka v záloze, průběh vojenské činné služby, na kterou byl voják v záloze povolán, jeho nároky související s výkonem vojenské činné služby, podmínky pro zařazení a vyřazení z aktivní zálohy a podmínky finanční podpory zaměstnavatele vojáka v záloze zařazeného do aktivní zálohy.
§ 2
Služební poměr vojáka v záloze
(1) Voják v záloze, který nastoupil výkon vojenské činné služby (dále jen „voják v záloze ve službě”), je ve služebním poměru k České republice.
(2) Na služební poměr vojáka v záloze ve službě se použijí ustanovení zákona o vojácích z povolání obdobně, nestanoví-li tento zákon jinak.
§ 3
Osobní údaje
(1) O vojácích v záloze se využívají údaje v rozsahu údajů stanovených branným zákonem a údajů stanovených tímto zákonem.
(2) O vojákovi v záloze ve službě se využívají údaje v rozsahu údajů vedených od vzniku služebního poměru vojáka z povolání do jeho zániku podle zákona o vojácích z povolání1) a údaje související s dobrovolným převzetím výkonu branné povinnosti vojákem v záloze podle branného zákona.
(3) O vojácích v záloze ve službě se dále pro účely poskytování odměny, motivační odměny nebo finanční podpory zaměstnavateli podle tohoto zákona využívají údaje o
a) probíhajícím studiu vojáka v záloze na vysoké škole a
b) zaměstnavateli vojáka zařazeného do aktivní zálohy (dále jen „voják v aktivní záloze”) nebo vojáka v záloze předurčeného podle § 5b branného zákona, kterými jsou
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,
2. u fyzické osoby, která je podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, rodné číslo, adresa místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo
3. u zahraniční osoby údaje uvedené v bodě 1 nebo 2 a údaj o adresním místě umístění organizační složky v České republice.
(4) Zdrojem údajů vedených ve vojenské evidenci o vojákovi v záloze předurčeném podle § 5b branného zákona jsou údaje získané podle § 31 odst. 7 a 8 branného zákona, poskytnuté vojákem v záloze na základě tohoto nebo branného zákona a údaje obsažené v dokumentech tvořících osobní spis vojáka v záloze.
(5) Voják v aktivní záloze nebo voják v záloze předurčený podle § 5b branného zákona je povinen oznámit v době, kdy vykonává vojenskou činnou službu, služebnímu orgánu a v době, kdy nevykonává vojenskou činnou službu, řediteli příslušného krajského vojenského velitelství změny v osobních údajích vedených o něm ve vojenské evidenci, a to do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Povinnost podle věty první platí pro vojáka v záloze, který požádal o účast na vojenském cvičení podle branného zákona, v době výkonu vojenské činné služby obdobně.
ČÁST DRUHÁ
PRŮBĚH SLUŽBY
§ 4
Vojenská hodnost
Fyzická osoba se odvedením při odvodním řízení stane vojákem v záloze a náleží jí vojenská hodnost (dále jen „hodnost”) vojín.
§ 5
Doba zařazení do hodnosti
(1) Doba zařazení v hodnosti pro jmenování do vyšší hodnosti činí
a) 2 roky v
Nahrávám...
Nahrávám...