dnes je 25.7.2024

Input:

469/2017 Sb., Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem

č. 469/2017 Sb., Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2017
o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. b) a c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví jednací řád Dozorčího orgánu a pravidla hospodaření se zvláštním účtem.
Jednací řád Dozorčího orgánu
§ 2
(1)  Člen Dozorčího orgánu (dále jen „člen”) předává doklad nebo kopii dokladu prokazující jeho členství v Dozorčím orgánu správci zvláštního účtu. Zároveň s tím předává správci zvláštního účtu a tajemníkovi Dozorčího orgánu (dále jen „tajemník”) své kontaktní údaje, kterými jsou jméno, adresa elektronické pošty a identifikátor datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny nebo ministerstva.
(2)  Členové volí ze svých řad předsedu Dozorčího orgánu (dále jen „předseda”), místopředsedu Dozorčího orgánu (dále jen „místopředseda”) a tajemníka vždy na období jednoho roku. Za předsedu, místopředsedu nebo tajemníka lze tutéž osobu zvolit i opakovaně.
(3)  Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v celém rozsahu jeho působnosti.
(4)  Tajemník plní úkoly, které mu uložil Dozorčí orgán v souvislosti se zajištěním činnosti Dozorčího orgánu.
§ 3
(1)  Jednání Dozorčího orgánu svolává předseda jedenkrát měsíčně. V případě potřeby svolává mimořádné jednání Dozorčího orgánu předseda, místopředseda nebo správce zvláštního účtu. V době, kdy není zvolen předseda ani místopředseda, svolává jednání Dozorčího orgánu správce zvláštního účtu.
(2)  Jednání Dozorčího orgánu je neveřejné. Jednání Dozorčího orgánu řídí předseda nebo místopředseda. Na návrh člena může předseda, místopředseda nebo správce zvláštního účtu pozvat na jednání Dozorčího orgánu i další osoby, jejichž účast je potřebná k projednání problematiky související s dohledem nad dodržováním pravidel hospodaření se zvláštním účtem. Jednání Dozorčího orgánu se vždy účastní osoba zastupující správce zvláštního účtu.
(3)  Při každém jednání Dozorčího orgánu osoba zastupující správce zvláštního účtu informuje členy o hospodaření se zvláštním účtem a o výsledcích provedeného měsíčního přerozdělování a předává všem členům údaje sdělené příslušnými zdravotními pojišťovnami podle zákona. Jednou ročně osoba zastupující správce zvláštního účtu předává členům údaje ročního vyúčtování nákladných pojištěnců a nárokované částky za tyto pojištěnce.
(4)  Dozorčí orgán na svém jednání písemně pověřuje členy ke kontrole těch údajů příslušných zdravotních pojišťoven, které jsou měsíčními podklady pro přerozdělování pojistného.
§ 4
(1)  Dozorčí orgán přijímá závěry formou usnesení. Dozorčí orgán je usnášeníschopný pouze v případě, kdy přítomní členové mají alespoň 3 hlasy. O přijetí usnesení se hlasuje veřejně a je k němu třeba většina hlasů přítomných členů.
(2)  Hlas členů zastupujících další zdravotní pojišťovny podle § 21d odst. 1 písm. e) zákona se zjišťuje samostatně z výsledku hlasování
Nahrávám...
Nahrávám...