dnes je 15.4.2024

Input:

562/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění účinném k 1.7.2015

č. 562/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění účinném k 1.7.2015
ZÁKON
ze dne 24. září 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část druhou
428/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část první
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 428/2012 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 264/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. III
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 20 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 20) až 20d) zní:
„(5) Za povinnou školní docházku20se pro účely tohoto zákona považuje též
a) pokračování žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nezískali základní vzdělání, v základním vzdělávání,20adesátý ročník základního vzdělávání v základní škole speciální,20bpokračování žáků se zdravotním postižením v základním vzdělávání20ca kurz pro získání základního vzdělání organizovaný základní nebo střední školou ve formě denní výuky, který navštěvují osoby mladší 26 let, které nezískaly základní vzdělání,20d
b) období školních prázdnin bezprostředně navazujících na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky, pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nestalo-li se studentem střední školy.


20§ 36 až 43 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
20a§ 55 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
20b§ 46 odst. 3 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.
20c§ 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
20d§ 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.”.
2. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „studia při zaměstnání” nahrazují slovy „dálkového, distančního, večerního”.
3. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „prováděná podle předpisů o zaměstnanosti.21a”.
Poznámka pod čarou č. 21a) zní:


21aZákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.”.
4. V § 21 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 21b) až 21d) znějí:
„(2) Středními školami se pro účely tohoto zákona rozumí střední školy a konzervatoře, jsou-li zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.21bStřední školy zřizované ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti se považují za střední školy i po dobu, po kterou nejsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.21c
(3) Studiem na vysokých školách podle odstav- ce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.21d


21b§ 141 až 159 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
Nahrávám...
Nahrávám...