dnes je 26.5.2024

Input:

63/2013 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky

č. 63/2013 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2011 byl v Minsku podepsán Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky.
Program spolupráce vstoupil v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dnem podpisu.
České znění Programu spolupráce a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
Program
vědeckotechnické spolupráce
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
a Státním výborem pro vědu a technologie
Běloruské republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státní výbor pro vědu a technologie Běloruské republiky (dále jen „smluvní strany”),
vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat vzájemné přátelské vztahy a spolupráci v oblastech vědy, techniky, výzkumu, vývoje a inovací,
v návaznosti na závěry prvního a druhého zasedání česko-běloruské Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci,
a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Minsku dne 22. ledna 2009,
se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany budou na základě reciprocity a oboustranného zájmu a přínosu napomáhat navazování, rozvoji a prohlubování kontaktů a spolupráce mezi institucemi a organizacemi působícími v oblastech vědy, techniky, výzkumu, vývoje a inovací ve státech smluvních stran.
Článek 2
Smluvní strany si budou na požádání písemnou cestou vyměňovat informace o konání seminářů, sympózií, konferencí, kongresů a dalších setkání s mezinárodní účastí pořádaných na území jejich států a zaměřených na problematiku vědy, techniky, výzkumu, vývoje a inovací.
Článek 3
Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky působící v oblastech vědy, techniky, výzkumu, vývoje a inovací za účelem navazování, rozvoje a prohlubování kontaktů, spolupráce a výměny informací, znalostí a zkušeností.
Článek 4
Smluvní strany budou podporovat uskutečňování společných projektů základního a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblastech společného zájmu.
Článek 5
1. Za účelem hodnocení a koordinace provádění tohoto Programu spolupráce smluvní strany zřizují Česko-běloruský výbor pro vědeckotechnickou a inovační spolupráci (dále jen „Výbor”), který bude vyhodnocovat podmínky vzájemné spolupráce smluvních stran, vypracovávat doporučení pro zvýšení její efektivity a stanovovat její prioritní oblasti na základě oboustranného zájmu a přínosu.
2. Každá ze smluvních stran bude ve Výboru, sestávajícího z české a běloruské části, zastoupena stejným počtem zástupců jako druhá smluvní strana. Každá ze smluvních stran
Nahrávám...
Nahrávám...