dnes je 13.6.2024

Input:

69/2012 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 69/2012 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 2011 byla v Bridgetownu podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 1 dne 6. června 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním článku 28 odst. 2 písm. a) a b).
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU BARBADOSU
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ
A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU
V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA BARBADOSU,

přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se tato smlouva vztahuje, jsou:
a) v Barbadosu:
(i) daň z příjmů (včetně daně z příjmů vztahující se k objemu obdrženého pojistného);
(ii) daň společnosti (včetně daně z převodu zisků stálé provozovny); a
(iii) daň související s příjmy z těžby ropy;

(dále nazývané „daň Barbadosu”);
b) v České republice:
(i) daň z příjmů fyzických osob; a
(ii) daň z příjmů právnických osob;

(dále nazývané „česká daň”).
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po datu podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
VŠEOBECNÉ DEFINICE
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a) výraz „Barbados” označuje současné území Barbadosu, včetně výsostných vod a jakékoliv přímořské oblasti umístěné mimo výsostných vod Barbadosu, která je nebo v budoucnu může být, na základě vnitrostátního práva Barbadosu a v souladu s mezinárodním právem, označena za oblast, kde Barbados může vykonávat svá svrchovaná práva a jurisdikci ve vztahu k průzkumu, těžbě a ochraně mořského dna, podloží a přírodních zdrojů;
b) výraz „Česká republika” označuje území České republiky, na kterém jsou, podle českých právních předpisů a v souladu s
Nahrávám...
Nahrávám...