dnes je 23.5.2024

Input:

92/2012 Sb., Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění účinném k 1.11.2017

č. 92/2012 Sb., Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění účinném k 1.11.2017
VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2012
o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
284/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 1 a vkládá novou přílohu č. 9; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 6 zákona:
§ 1
(1) Obecné požadavky na minimální technické a věcné vybavení (dále jen „technické a věcné vybavení”) zdravotnických zařízení jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Další požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
a) ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b) jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
c) lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
d) lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
e) zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
f) zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
g) přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce,
h) protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(3) Požadavky na technické a věcné vybavení kontaktních pracovišť domácí péče jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(4) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na zdravotnická zařízení a kontaktní pracoviště domácí péče stanovené jinými právními předpisy1) .
§ 2
(1) Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel”) oprávněn poskytovat zdravotní služby ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být technicky a věcně vybaveno podle této vyhlášky
a) do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, je-li tímto poskytovatelem osoba uvedená v § 121 odst. 1 zákona o zdravotních službách,
b) do 9 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, je-li tímto poskytovatelem osoba uvedená v § 122 odst. 1 zákona o zdravotních službách.
(2) Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel oprávněn poskytovat zdravotní služby na základě rozhodnutí vydaného v řízení podle § 121 odst. 6 zákona o zdravotních službách, musí být technicky a věcně vybaveno podle této vyhlášky do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Zdravotnická zařízení uvedená v odstavcích 1 a 2 musí do doby splnění požadavků na technické a věcné vybavení stanovených touto vyhláškou splňovat požadavky na technické a věcné vybavení podle dosavadních právních předpisů.
§ 3
(1) Kontaktní pracoviště poskytovatele, který je oprávněn poskytovat domácí péči ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být technicky a věcně vybaveno podle této vyhlášky do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
(2) Kontaktní pracoviště poskytovatele, který je oprávněn poskytovat domácí péči na základě rozhodnutí vydaného v řízení podle § 121 odst. 6 zákona o zdravotních službách, musí být technicky a věcně
Nahrávám...
Nahrávám...