dnes je 25.7.2024

Input:

93/2009 Sb., Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 93/2009 Sb., Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
52/2012 Sb.
(k 17.3.2012)
mění § 10 odst. 5
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 11 odst. 5
334/2014 Sb.
(k 13.1.2015)
mění, cekem 214 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
221/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, cekem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 20a odst. 3
377/2015 Sb.
(k 1.1.2018)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena (viz zák. č. 299/2016 Sb.)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 11 odst. 8
299/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění, cekem 217 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 25 novelizačních bodů
94/2018 Sb.
(k 5.6.2018)
mění § 15 odst. 3
367/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 44c odst. 1 písm. e)
33/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 44b odst. 1 písm. b)
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem k datu 51 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 12e
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 20, § 20b; vkládá § 20ba
172/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění, celkem 25 novelizačních bodů
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění, celkem 72 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
O AUDITORECH
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie24) a upravuje výkon auditorské činnosti, působnost Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora”), působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada”), jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  povinným auditem ověření účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, zda podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena, pokud takové ověření vyžaduje jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie,
b)  ověřením výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy ověření, zda údaje obsažené ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou nebo konsolidovanou účetní závěrkou; ověření výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy nezahrnuje ověření účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a zpráv auditora o jejich ověření,
c)  auditorskou činností provádění povinného auditu, přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu6) , pokud toto přezkoumání provádí auditor, ověřování účetních záznamů, ověřování jiných ekonomických informací auditorem, ověřování zprávy o udržitelnosti nebo provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, nebo jiné ověřování účetní závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné auditorem,
 
Nahrávám...
Nahrávám...