dnes je 8.12.2023

Input:

Daň ze staveb a jednotek (ZDN)

24.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2 Daň ze staveb a jednotek (ZDN)

Ing. Jan Koreček

Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou, nachází-li se na území České republiky, zdanitelné stavby a  zdanitelné jednotky.

Zdanitelnou stavbou je:

  • dokončená nebo užívaná budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona

 
Budovou se pro účely ZDN rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.  
  • dokončená nebo užívaná inženýrská stavba uvedená v příloze k ZDN

 
Zdanitelnými stavbami jsou i inženýrské stavby, které mají charakter budov.  

Inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou stavbou:

KÓD CZ-CC   Text CZ-CC   Slovní popis  
ex221341   Věže pro vysílání, retranslační věže a telekomunikační stožáry   věže pro vysílání a retranslační věže  
ex230141   Věže, stožáry, věžové zásobníky pro hornictví a těžbu surovin   věže a věžové zásobníky pro hornictví a těžbu surovin  
230241   Věže chladící pro energetiku    
ex230251   Komíny a kouřové kanály pro energetiku   komíny pro energetiku  
ex230341   Věže, stožáry, věžové zásobníky chemických podniků   věže a věžové zásobníky chemických podniků  
230351   Průmyslové komíny chemických podniků    
ex230411   Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)   vysoké pece  
ex230441   Věže, stožáry, věžové zásobníky – pro ostatní průmysl   věže a věžové zásobníky pro ostatní průmysl  
230451   Průmyslové komíny pro ostatní průmysl    

Komentář:

Zdanitelnou jednotkou je jednotka dokončená nebo užívaná.

Předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky.

Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí.

Předmětem daně ze staveb a jednotek je i část budovy nebo inženýrské stavby nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná.

U inženýrských staveb, které jsou zdanitelnou stavbou, uvedených v příloze zákona, je-li před číselným kódem Klasifikace stavebních děl CZ-CC uvedeno „ex”, vztahuje se příloha na inženýrské stavby označené současně číselným kódem CZ-CC a výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy.

S účinností NOZ dochází k zavedení tzv. superficiální zásady obsažené v ustanovení § 506 odst. 1 NOZ, podle kterého je součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Podle přechodných ustanovení § 3054 NOZ stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být dnem nabytí účinnosti NOZ samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, měla-li v den nabytí účinnosti NOZ vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba. Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti NOZ ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti NOZ nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku (§ 3055 NOZ).

Na zdanitelné stavby, které nejsou nemovitou věcí podle NOZ, ale jsou součástí pozemku nebo práva stavby, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovité věci. Poplatníkem daně ze staveb a jednotek bude vždy vlastník pozemku, jehož je stavba součástí, nebo stavebník, který je vlastníkem práva stavby, jehož je stavba součástí.

Předmětem daně ze staveb jsou jednotky jak vymezené podle zákona č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům

Nahrávám...
Nahrávám...