dnes je 18.9.2020

Input:

Inkluzivní vyhláška ve školním roce 2019/2020 - souhrn

25.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1
Inkluzivní vyhláška ve školním roce 2019/2020 – souhrn

Bc. Lenka Polášková

V rámci tzv. revize inkluze se MŠMT rozhodlo upravit některé principy vyplývající z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Důvodem byla snaha snížit administrativní zátěž škol, ulevit přetíženým poradenským zařízením a snížit náklady na podpůrná opatření.

Vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost od 1. 1. 2020.

Pozor!

Doporučení vydaná do nabytí účinnosti novely vyhlášky se budou řídit zněním současné vyhlášky. Změny nastanou až s příchodem nového žáka s novým doporučením. Dokud bude ovšem ve třídě žák se „starým” doporučením, bude ve třídě výuka organizována podle „starých” pravidel. 

Zásadní změny společného vzdělávání

Individuální vzdělávací plán a jeho změny

Ministerstvo školství se rozhodlo, kvůli z jejich pohledu příliš rozšířenému využití individuálního vzdělávacího plánu jakožto podpůrného opatření, jeho využití limitovat. Pokud bude dostatečné zřejmé z poradenského doporučení, jak má být žák ve škole vzděláván, nebude nutné tvořit individuální vzdělávací plán. Bude záležet na tom, zda poradna dostatečně sdělí škole, jak má pro toho konkrétního žáka zorganizovat výuku. Plán pedagogické podpory nebude nutné vytvářet vůbec. Důvodem je odlišná praxe na školách a ne vždy efektivní využití. 

Doporučení a zprávy školských poradenských zařízení

Zásadnější změny vyhláška přináší v oblasti vydávání doporučení k podpůrným opatřením. Nebude možné vydat další doporučení pro žáka, který již doporučení od školského poradenského zařízení má. Důvodem je tzv. poradenská turistika, kdy podle názoru ministerstva školství rodič hledá poradnu, která mu dá to, co on chce. Toto opatření obsahuje výjimky. Nové doporučení se vydá v případě, že se změní vzdělávací potřeby žáka. Více doporučení bude vydáno také v případě, že se žák vzdělává ve více institucích nebo je třeba spolupráce více poradenských zařízení (v případě potřeby návštěvy dalšího specializovaného pracoviště z důvodu vyšetření žáka).

Vyhláškou se mění doba platnosti různých doporučení a lhůty pro přehodnocování doporučení. Platnost doporučení bude nově 2 až 4 roky (v odůvodněných případech). Poradna sama bude vyhodnocovat, zda je u žáka potenciál změny a v jakém časovém horizontu. Pro žáky s lehkým mentálním postižením bude mít 1. doporučení platnost 1 rok, další potom 2 roky. Pro zařazení dítěte nebo žáka do školy nebo třídy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ se platnost doporučení prodlužuje až na 4 roky.

Prodlužuje se také lhůta pro průběžné vyhodnocování poskytnutých podpůrných opatření. Lhůta zůstane přiměřená povaze speciálních vzdělávacích potřeb a bude v kompetencích poradenského zařízení ji určit. Personální podpora bude vyhodnocována vždy po 1 roce. 

Pozice asistenta pedagoga

Změny nalezneme v prvním odstavci § 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., který upravuje fungování asistenta pedagoga ve třídě, posilují jeho roli jako asistenta pro učitele, který pracuje se žáky celé třídy. Zároveň se v tomto paragrafu ruší omezení na 4 žáky na asistenta pedagoga.

Novela klade větší důraz na sdílení asistentů pedagoga mezi více žáky. Zároveň, pokud ze školy odejde žák, který asistenta potřeboval, asistent zůstává, pokud se ve škole nachází další takový žák. 

Po zavedení systému podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) a navazujících prováděcích právních předpisů (zejména pak vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů), byla v rámci analýzy implementace společného vzdělávání, zjištění České školní inspekce Národního ústavu pro vzdělávání a praxe škol a školských poradenských zařízení identifikována některá legislativní pravidla, která praktické uplatnění podpůrných opatření zásadně komplikují a zasahovala tedy do plynulosti výuky všech žáků. Právní úprava má za cíl tato pravidla nastavit ve prospěch funkční aplikace podpůrných opatření. Mezi priority současného pojetí inkluzivního vzdělávání patří včasné nastavení podmínek efektivního a účelného využívání finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s původním záměrem systému podpůrných opatření.