dnes je 13.6.2024

Input:

Změny ve světle novely zákona o sociálních službách

1.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12
Změny ve světle novely zákona o sociálních službách

Ing. Vratislav Vojnar

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ZSocS) ve znění pozdějších předpisů, upravuje i jedinou sociální dávku z oblasti sociálních služeb – příspěvek na péči. Tato dávka je určena k posílení kompetence osob závislých na pomoci jiné osoby a pečujícího prostředí tak, aby každý její příjemce mohl individuálně zvolit pro něj nejúčelnější způsob zajištění potřebné péče. Bez ohledu na to, jakou formu nebo druh sociální služby si zvolí, je tento příspěvek nezanedbatelným zdrojem jeho příjmu, ze kterého hradí úhradu za poskytovanou službu. Rovněž pro registrované poskytovatele, zejména pobytových sociálních služeb, je významným zdrojem příjmu na pokrytí nákladů, neboť právě v jeho výši je u většiny těchto služeb stanovena úhrada za péči.

Pokles reálné hodnoty příspěvku na péči v období let 2007–2015

Od roku 2007, kdy byl příspěvek na péči (dále jen „příspěvek”) zaveden, probíhá permanentně diskuse na téma správnosti (dostatečnosti) nastavení jeho výše na samém počátku a zvláště ze strany jeho příjemců se často objevuje kritika jeho nedostatečného nebo pouze selektivního zvyšování v následujícím období.

Tyto kritické hlasy poukazují na stále se zvětšující rozpor mezi stagnujícími disponibilními finančními prostředky klientů sociálních služeb nezbytnými na úhradu jejich nákladů (nedostatečný nárůst příjmů domácností klientů, nedostatečná výše valorizace důchodů, omezení či nemožnost pracovního zapojení apod.) na straně jedné a růstem spotřebitelských cen a nákladů na sociální služby na straně druhé. Zatímco sociální služby zdražují a výše příspěvku se v zásadě za uplynulých 10 let jeho existence až na výjimky prakticky nezměnila, postupně dochází k poklesu jeho reálné hodnoty a významně se snižuje i kupní síla jeho příjemců. Proto volání po (pravidelné) valorizaci příspěvku je tak bezesporu legitimní.

Úprava výše příspěvku od 1. srpna 2016 by tak mohla být prvním krokem směřujícím k zavedení požadované valorizace vyrovnávající alespoň zčásti pokles jeho reálné hodnoty. To je však závislé zejména na možnostech státního rozpočtu.

Zvýšení částek příspěvku na péči

Zákon č. 189/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, platný od 1. 8. 2016, přináší zvýšení příspěvku ve všech jeho stupních, a to jednotně o 10 %.

Od srpna 2016 příjemci této dávky v jednotlivých stupních závislosti v kategorii dětí (1–18 let věku) a v kategorii dospělých (18+ let věku) obdrží příspěvek v následujících částkách:

1. osoby ve věku 1–18 let

  1. 3 300 Kč ve stupni I (lehká závislost),
  2. 6 600 Kč ve stupni II (středně těžká závislost),
  3. 9 900 Kč ve stupni III (těžká závislost),
  4. 13 200 Kč ve stupni IV (úplná závislost).

2. osoby starší 18 let

  1. 880 Kč ve stupni I (lehká závislost),
  2. 4 400 Kč
Nahrávám...
Nahrávám...