dnes je 13.7.2024

Input:

247/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

č. 247/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 5. června 2008,
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. b) se slova „pokud zákon nestanoví jinak (§ 87 odst. 1)” zrušují.
2. V § 2 se za písmeno s) vkládá nové písmeno t), které zní:
„t)  neúspěšným pokusem o volání se rozumí takové volání, které bylo úspěšně spojeno, ale zůstalo bez odezvy nebo došlo k zásahu právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací,”.

Dosavadní písmena t) až w) se označují jako písmena u) až x).
3. V § 10 odst. 1 písm. i) se slova „podle § 13 a 115” nahrazují slovy „na základě tohoto zákona, zvláštního právního předpisu nebo na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství5a”.
Poznámka pod čarou č. 5a zní:


5a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES.”.
4. V § 87 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
5. V § 88 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b)  zajistit, aby provozní a lokalizační údaje uchovávané podle § 97 odst. 3 měly stejnou kvalitu a podléhaly stejnému zabezpečení a ochraně jako provozní a lokalizační údaje při poskytování služby elektronických komunikací,”.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
6. V § 88 odst. 1 písm. c) se slova „podle písmene a)” nahrazují slovy „podle písmen a) a b)”.
7. V § 88 odst. 2 větě první a větě druhé se slova „v odstavci 1 písm. b)” nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. c)”.
8. V § 88 odst. 3 se slova „v odstavci 1 písm. b)” nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. c)”.
9. V § 91 odst. 4 se slova „§ 88 odst. 1 písm. b)” nahrazují slovy „§ 88 odst. 1 písm. c)”.
10. V § 97 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 37b zní:
„(3)  Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací37b. Provozní a lokalizační údaje týkající se neúspěšných pokusů o volání je právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou
Nahrávám...
Nahrávám...