dnes je 27.5.2024

Smlouva o poskytnutí osobní asistenceGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vymezení pozice asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní vymezení pozice asistenta pedagoga lze najít v zákoně o pedagogických pracovnících, ve školském zákoně a ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přístupné pro: předplatitele

Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomické zabezpečení – získávání prostředků na platy asistentů pedagoga – se v současné době liší v závislosti na tom, zda jde o asistenta pedagoga v běžné (nikoli speciální) škole, nebo o asistenta ve škole speciální (oficiální terminologií „ve škole…

Přístupné pro: předplatitele

Zdroje metodického vedeníArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z výzkumu prezentovaného Němcem a Strnadovou (2018) vyplývá, že asistenti pedagoga v praxi využívají tyto zdroje metodické podpory:

Přístupné pro: předplatitele

Další vzdělávání asistentů pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti dalšího vzdělávání se i na asistenty pedagoga – stejně jako na všechny ostatní pedagogické pracovníky – vztahuje ustanovení § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…

Přístupné pro: předplatitele

Jiné formy asistence: osobní asistentArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice osobního asistenta se od profese asistenta pedagoga v mnoha ohledech poměrně významně liší. V první řadě je potřeba zdůraznit, že nejde o pozici z oblasti školství, ale o profesi z oblasti sociálních služeb – spadá tedy do resortu Ministerstva práce a…

Přístupné pro: předplatitele

Nová pravidla financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020Garance

7.10.2019, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu prázdninových měsíců vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy – nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a vyhláška č. 196/2019 Sb. Těmito právními předpisy se novelizují dvě nařízení vlády a čtyři vyhlášky v částech souvisejících s novým financováním…

Přístupné pro: předplatitele

Podpůrná opatřeníGarance

23.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se…

Přístupné pro: předplatitele

Metodická podpora učitele - Rok v mateřské školeGarance

21.12.2016, Mgr. Petra Pšeničková, DiS.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materiál nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat tematický plán předškolní přípravy v mateřské škole či přípravné třídě.

Přístupné pro: předplatitele

Speciální vzdělávací potřeby dětíArchiv

22.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola se věnuje otázce speciálních vzdělávacích potřeb dětí (žáků), s aplikací v rámci praxe mateřských škol.

Přístupné pro: předplatitele

Rozvoj nadání a talentu - požadavky a očekávání rodičů dětíGarance

15.6.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době zaznamenáváme stále sílící trend zvýšeného zájmu rodičů v oblasti rozvoje nadání dětí již v období předškolního věku. Setkáváme se s různými projevy tohoto trendu. Například se mění a zvyšují nároky na zařízení předškolní výchovy a vzdělávání.…

Přístupné pro: předplatitele

Realizace koncepce povinné školní docházky v praxi mateřské školyGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncepce povinné školné docházky v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání bude realizována od školního roku 2017/2018. Doposud mateřské školy nemají koncepci, metodiku či doporučení MŠMT, týkající se zásadních skutečností, spojených například se zápisem…

Přístupné pro: předplatitele

Individuální vzdělávání - platná legislativaGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prozatím jedinou a legislativně přijatelnou cestou pro rodiče, který se rozhodne dítě ponechat ve stávajícím zařízení, bude volba cesty individuálního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání…

Přístupné pro: předplatitele

Pravidla a požadavky pro výdej stravy v zařízeních předškolní výchovy a vzděláváníGarance

11.6.2016, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době registrujeme zvýšený požadavek na samostatnost dětí v rámci sebeobslužných činností v mateřských školách. Tyto požadavky vycházejí z RVP PV a týkají se nejen samostatnosti v oblasti hygieny, oblékání, ale také například v oblasti výdeje stravy…

Přístupné pro: předplatitele

Motivační systém u dětí s poruchou autistického spektraGarance

10.6.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice jsou děti s poruchami autistického spektra (dále PAS) vzdělávány dle zásad strukturovaného učení, které vychází z tzv. TEACCH programu (z anglického Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children)Více na:…

Přístupné pro: předplatitele

Logopedická prevence v MŠGarance

8.4.2016, Mgr. Eva Kolesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vady řeči u dětí předškolního věkuGarance

8.4.2016, Mgr. Eva Kolesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správná výslovnost hlásek je velmi důležitou složkou mluveného projevu a v běžném životě ji všichni potřebují. Dalšími aspekty je plynulost projevu, tempo řeči, odpovídající slovní zásoba, gramatická struktura vět, dobré komunikační dovednosti a vyjadřovací…

Přístupné pro: předplatitele

Spolupráce rodiny a školy v problematice rozvoje nadání dítěte předškolního věkuGarance

7.4.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako ředitel školy, která měla, mimo jiné, i dvě oddělení mateřské školy, jsem si udělal takové rychlé šetření u rodičů. Otázka, na niž jsem se ptal, byla relativně jednoduchá: „V jakých oblastech by mateřská škola měla primárně rozvíjet Vaše dítě?” Rodiče…

Přístupné pro: předplatitele

Praktické využití interaktivní tabule k inovaci portfolia dítěteGarance

3.4.2016, Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Díky softwarovým možnostem interaktivních tabulí můžete snadno inovovat portfolio dítěte v mateřské škole. Činnost dítěte lze zaznamenat na pracovní ploše interaktivní tabule a vytvořit tak digitální soubor v softwaru tabule, obrazovém formátu, videozáznamu či…

Přístupné pro: předplatitele

Interaktivní tabule v prostředí mateřské školyGarance

20.1.2016, Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V 21. století děti předškolního věku vnímají velmi intenzivně přítomnost technologií v prostředí rodiny, školy a společnosti. Mnohé dokážou využívat videokonferenční technologie dokonce ještě před nástupem do mateřské školy. Někteří pedagogové předškolních…

Přístupné pro: předplatitele

Využití technologií ve výchově a vzděláváníGarance

20.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Tvorba záznamového archu dítěte předškolního věku se zaměřením na školní zralostGarance

19.1.2016, Mgr. Petra Pšeničková, Dis., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznamový arch má sloužit jako podklad pro orientační mapování školní zralosti dítěte předškolního věku v mateřské škole či přípravné třídě školy základní. Nejedná se však o kompletní vyšetření, jelikož je vždy nutno zahrnout do vyšetření zejména diagnostiku…

Přístupné pro: předplatitele

Rozvoj nadání a talentu v zařízeních předškolní výchovy a vzděláváníGarance

18.1.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj nadání a talentu dětí v mateřských školách, tedy dětí od 3 do 6 let, je velmi zásadní, ale také po všech stránkách velmi náročná záležitost. Současně je toto téma stále více diskutováno odbornou i laickou veřejností. Důvodů, proč rozvoj nadání u…

Přístupné pro: předplatitele

Lesní mateřské školyGarance

24.7.2015, Mgr. Vendula Soběslavská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lesní mateřské školy (LMŠ) jsou alternativní předškolní zařízení, pro jejichž zařazení do rejstříku škol se v současnosti stále vytváří legislativní rámec. Každá LMŠ vypracovává svoji pedagogickou koncepci, ve které deklaruje charakter pedagogické práce,…

Přístupné pro: předplatitele

Zjišťování školní zralosti v praxi (praktické příklady)Garance

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V předcházejících kapitolách byl dán vyčerpávající přehled oblastí školní zralosti. Společně s nimi však musí učitelka mateřské školy vyhodnocovat, jak rozvinuté jsou u dítěte kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Všechny…

Přístupné pro: předplatitele

Rodina jako primární socializační prostředíGarance

27.3.2015, Mgr. Ludmila Šprachtová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Poznávání dítěte jako východisko pro individuální přístupGarance

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Předčasný vstup dítěte do ZŠGarance

27.3.2015, PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Možnosti hodnocení vývoje dětí se zaměřením na sociální chování v procesu integrace/inkluzeGarance

27.3.2015, Doc.PaedDr., Vanda Hájková, Ph.D., Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Specifika emocionálního a sociálního vývoje nadaných dětíGarance

27.3.2015, Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vývojová psychologieGarance

27.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Zralost poznávacích (kognitivních) funkcíGarance

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Možnosti podpory sociální integrace/inkluze v předškolním věkuGarance

27.3.2015, Doc.PaedDr., Vanda Hájková, Ph.D., Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hra je základním nástrojem rozvoje dovedností dítěte v předškolním věku. Herní činnosti dle MacIntyre (2005) rozvíjejí u dětí tohoto věku - bez ohledu na to, zda se jedná o děti se zdravotním postižením, či nikoliv - sociální, pohybové, kognitivní a…

Přístupné pro: předplatitele

Potřeby dětíGarance

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud přijmeme tezi o (multifaktoriálně podmíněné) odlišnosti dětí, musí následovat úvaha, že děti se různí i v tom, co potřebují. Základní lidské potřeby mají obecnou platnost, dělíme je na fyziologické a psychické (Matějček,…

Přístupné pro: předplatitele

Schopnosti dětíGarance

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Není záměrem poskytnout vyčerpávající informace o vývoji dítěte, chtěli bychom nicméně upozornit alespoň na některé aspekty a souvislosti vývoje dítěte.

Přístupné pro: předplatitele

Nedostatečná socializace dítěteGarance

27.3.2015, Mgr. Ludmila Šprachtová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Integrace dítěte se zdravotním postižením v předškolních zařízeníchGarance

27.3.2015, Doc.PaedDr., Vanda Hájková, Ph.D., Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Budoucnost metody CLIL a její využití ve výchovně - vzdělávacím procesu mateřské školyGarance

27.3.2015, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

CLIL (Content Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) dnes patří k významným vzdělávacím trendům nejen českého základního a středního školství, ale též současného školství evropského. Mezi špičku patří v tomto směru například…

Přístupné pro: předplatitele

Vzdělávací programy pro děti s odkladem školní docházkyGarance

27.3.2015, Bc. Lucie Štěpánková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Emoční inteligenceGarance

27.3.2015, PaedDr. Hana Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významným činitelem, který ovlivnil náhled na lidskou inteligenci, je pokrok vědy v oblasti výzkumu nových funkcí a činnosti mozku. Nové technologie a metody umožnily odhalit, jakými mechanismy u nás mozková centra vyvolávají např. smích, pláč, jak určují naše…

Přístupné pro: předplatitele

Zralost duševní práceschopnostiGarance

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je to míra, s jakou se dítě dokáže zaujmout nějakou činností, pohroužit se do ní, odolávat vedlejším rušivým vlivům; je to chuť a výdrž, s jakou plní úkoly. Kromě koncentrace a motivace zahrnuje práceschopnost také osobní, resp. pracovní tempo (přiměřené,…

Přístupné pro: předplatitele

Odklad školní docházkyGarance

27.3.2015, Bc. Lucie Štěpánková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Adaptace na mateřskou školuGarance

27.3.2015, Mgr. Ludmila Šprachtová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Soudobé přístupy ve vzdělávání předškolních dětíGarance

27.3.2015, Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V současnosti vyvstává do popředí tzv. osobnostně orientovaný model výchovy a vzdělávání. Jedná se o výchovu a vzdělávání, které je zaměřeno na dítě, jeho potřeby, zájmy a schopnosti. Úkolem školy je umožnit každému dítěti rozvinout maximálně svůj potenciál, a…

Přístupné pro: předplatitele

Věkově smíšené skupiny a jejich vliv na rozvoj dítěteGarance

27.3.2015, PaedDr. Jana Havlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Nadané dítě v MŠGarance

27.3.2015, PhDr Zdenka Vondráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdy se jedná o mimořádné nadání a jaké jsou jeho projevy? Od kdy se dají pozorovat? Jak takové děti rozvíjet? To jsou otázky, které zajímají všechny zúčastněné vychovatele, pedagogy, psychology, rodiče a ty, které s takovými dětmi přicházejí do kontaktu.…

Přístupné pro: předplatitele

Tělesná zralostGarance

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Předškolní pedagogikaGarance

27.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Co je socializaceGarance

27.3.2015, Mgr. Ludmila Šprachtová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Socializace je procesem včleňování člověka do života společenství, do kterého se narodil. Je to kultivace osobnosti, která probíhá po celý život. Jedná se o proces vrůstání dítěte do společenství, při kterém postupně přebírá normy chování, jednání, zvyky,…

Přístupné pro: předplatitele

Příprava podnětného prostředí pro hru dětíGarance

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hra dětí je v současném pojetí vlastně spontánní činností. Pro ni je potřeba vytvořit vhodné, podnětné prostředí, aby mohly všechny děti volit z široké nabídky možností. Inspirativní prostředí umožňuje dětem seberealizaci. Prostředí třídy je jednou z podmínek…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...