dnes je 16.6.2024

Zralost poznávacích (kognitivních) funkcíGarance

31.5.2024, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostatečná úroveň obecného rozumového nadání odpovídající nárokům počáteční výuky je jedním ze základních předpokladů vzdělavatelnosti vůbec. Je důležitou podmínkou toho, aby dítě bylo schopno chápat probíranou látku. Vývoj většiny dětí odpovídá věku, některé…

Přístupné pro: předplatitele

Školní zralost a školní připravenost v praxi MŠGarance

30.5.2024, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mateřské školy hrají zcela zásadní roli z hlediska připravenosti dítěte na plnění povinné školní docházky. Jak u rodičů, tak u některých učitelů se často můžeme setkat s nepřesně používanými termíny školní zralost a školní připravenost. Role mateřské školy je…

Přístupné pro: předplatitele

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupiněGarance

10.1.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině prošel od svého vzniku v roce 2014 již několika novelizacemi. V tomto článku shrnujeme veškerá ustanovení podle aktuálního i budoucího znění od 1. 10. 2024. …

Přístupné pro: předplatitele

Dietní stravování v mateřské školeGarance

8.9.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zařízením školního stravování se rozhodnout, zda jim jejich personální a materiální zabezpečení umožňuje připravovat dietní stravu pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle…

Přístupné pro: předplatitele

Odvolání zákonného zástupce - nepřijetí do MŠGarance

25.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě nepřijetí dítěte má zákonný zástupce možnost se dle Správního řádu do 15 dní od doručení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí odvolat. Odvolání vždy musí mít odůvodnění. Ředitel(ka) mateřské školy příjme odvolání, přezkoumá, zda bylo podáno v zákonné…

Přístupné pro: předplatitele

Individuální vzdělávací plán v mateřské školeGarance

23.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) příslušné…

Přístupné pro: předplatitele

Metodika primární prevenceGarance

10.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

S rizikovými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo závislost na návykových látkách, například nikotinismu, se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky a poskytnout…

Přístupné pro: předplatitele

Novinky v poskytování medikace a zdravotnických úkonů v praxi školGarance

17.2.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. 1. 2022 vešla v účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Doposud rovina medikace a zdravotnických úkonů nedávala řadě ředitelů a učitelů spát. Jaké změny novela přinesla? Na co si dát pozor? Jaké…

Přístupné pro: předplatitele

Práva a povinnosti zákonného zástupce v praxi mateřské školyGarance

26.6.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka zastupování dítěte ve věcech vzdělávání je stále problematickým jevem praxe škol. Setkáváme se se špatným výkladem povinností a práv osob, zastupujících děti či nezletilé žáky, ve věci týkající se…

Přístupné pro: předplatitele

Smlouva o poskytnutí osobní asistenceGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vymezení pozice asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní vymezení pozice asistenta pedagoga lze najít v zákoně o pedagogických pracovnících, ve školském zákoně a ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přístupné pro: předplatitele

Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomické zabezpečení – získávání prostředků na platy asistentů pedagoga – se v současné době liší v závislosti na tom, zda jde o asistenta pedagoga v běžné (nikoli speciální) škole, nebo o asistenta ve škole speciální (oficiální terminologií „ve škole…

Přístupné pro: předplatitele

Zdroje metodického vedeníArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z výzkumu prezentovaného Němcem a Strnadovou (2018) vyplývá, že asistenti pedagoga v praxi využívají tyto zdroje metodické podpory:

Přístupné pro: předplatitele

Další vzdělávání asistentů pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti dalšího vzdělávání se i na asistenty pedagoga – stejně jako na všechny ostatní pedagogické pracovníky – vztahuje ustanovení § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…

Přístupné pro: předplatitele

Jiné formy asistence: osobní asistentArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice osobního asistenta se od profese asistenta pedagoga v mnoha ohledech poměrně významně liší. V první řadě je potřeba zdůraznit, že nejde o pozici z oblasti školství, ale o profesi z oblasti sociálních služeb – spadá tedy do resortu Ministerstva práce a…

Přístupné pro: předplatitele

Podpůrné opatření 1. stupněGarance

29.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Administrativa spojená s realizací tzv. společného vzdělávání stále přináší mnohá úskalí. Kromě častých změn v oblasti legislativy je poměrně zásadní také fakt, že již více než 4 roky se koncepčně žádná instituce nezabývá skutečností, že mateřské školy,…

Přístupné pro: předplatitele

Individuální vzdělávací plán a realizace podpůrných opatřeníGarance

25.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obr.: Jednotlivé kroky MŠ při realizaci druhého až pátého stupně podpůrných opatření

Přístupné pro: předplatitele

Nová pravidla financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020Garance

7.10.2019, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu prázdninových měsíců vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy – nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a vyhláška č. 196/2019 Sb. Těmito právními předpisy se novelizují dvě nařízení vlády a čtyři vyhlášky v částech souvisejících s novým financováním…

Přístupné pro: předplatitele

Školní stravování v souvislostechGarance

8.3.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školní stravování je zcela zásadní součástí prevence obezity u dětí a konceptu zdravého životního stylu. V rámci stravování dítěte je klíčové pravidelné stravování, pestrost stravy, ovoce a zelenina jako součást pestrého jídelníčku, pitný režim a pohybová…

Přístupné pro: předplatitele

Podpůrná opatřeníGarance

23.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se…

Přístupné pro: předplatitele

Metodická podpora učitele - Rok v mateřské školeGarance

21.12.2016, Mgr. Petra Pšeničková, DiS.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materiál nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat tematický plán předškolní přípravy v mateřské škole či přípravné třídě.

Přístupné pro: předplatitele

Speciální vzdělávací potřeby dětíArchiv

22.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola se věnuje otázce speciálních vzdělávacích potřeb dětí (žáků), s aplikací v rámci praxe mateřských škol.

Přístupné pro: předplatitele

Rozvoj nadání a talentu - požadavky a očekávání rodičů dětíGarance

15.6.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době zaznamenáváme stále sílící trend zvýšeného zájmu rodičů v oblasti rozvoje nadání dětí již v období předškolního věku. Setkáváme se s různými projevy tohoto trendu. Například se mění a zvyšují nároky na zařízení předškolní výchovy a vzdělávání.…

Přístupné pro: předplatitele

Realizace koncepce povinné školní docházky v praxi mateřské školyGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncepce povinné školné docházky v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání bude realizována od školního roku 2017/2018. Doposud mateřské školy nemají koncepci, metodiku či doporučení MŠMT, týkající se zásadních skutečností, spojených například se zápisem…

Přístupné pro: předplatitele

Individuální vzdělávání - platná legislativaGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prozatím jedinou a legislativně přijatelnou cestou pro rodiče, který se rozhodne dítě ponechat ve stávajícím zařízení, bude volba cesty individuálního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání…

Přístupné pro: předplatitele

Pravidla a požadavky pro výdej stravy v zařízeních předškolní výchovy a vzděláváníGarance

11.6.2016, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době registrujeme zvýšený požadavek na samostatnost dětí v rámci sebeobslužných činností v mateřských školách. Tyto požadavky vycházejí z RVP PV a týkají se nejen samostatnosti v oblasti hygieny, oblékání, ale také například v oblasti výdeje stravy…

Přístupné pro: předplatitele

Požadavky na zajištění hygieny v rámci péče o dětská hřištěGarance

11.6.2016, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dětské hřiště je místo určené pro hru dětí v tzv. „bezpečném prostředí”, mimo ulici, stavbu, parkoviště apod.

Přístupné pro: předplatitele

Specifika šikany a její odhaleníGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

V mateřské škole se setkáváme se šikanou v mnohem menší míře, než je tomu na školách středních či základních. Na druhé straně nelze říci, že by se škol mateřských problém netýkal. V posledních deseti letech jsem působil v praxi jako okresní metodik prevence…

Přístupné pro: předplatitele

Typologie a řešení šikanyGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud máme úspěšně řešit problém šikany na školách, musíme pochopit, proč se někteří žáci stávají oběťmi a jiní agresory. V odborné literatuře se můžeme potkat s řadou typologií, zde vám předkládáme jednu velmi praktickou, která patří mezi…

Přístupné pro: předplatitele

Motivační systém u dětí s poruchou autistického spektraGarance

10.6.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice jsou děti s poruchami autistického spektra (dále PAS) vzdělávány dle zásad strukturovaného učení, které vychází z tzv. TEACCH programu (z anglického Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children)Více na:…

Přístupné pro: předplatitele

Problematika šikany v obecném měřítkuGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Šikanování není specifikem současné doby. Je to problém „starý jako lidstvo samo”. Je všudypřítomná a často se o ní vůbec neví. Zjednodušeně řečeno, je to vlastně zákeřné zneužívání a pošlapávání práv slabšího. Někdy začíná již v mateřské škole, pokračuje na…

Přístupné pro: předplatitele

Legislativa a šikana ve školáchGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se dočteme, že jsou školy a školská zařízení, tedy i MŠ povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí,…

Přístupné pro: předplatitele

Onemocnění dýchací soustavyGarance

8.6.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dýchací soustava lidského těla zprostředkovává transport kyslíku a dalších plynů vzduchu do těla (vdech), jejich přesun do krevního oběhu, který jej dále distribuuje po těle, a zároveň umožňuje vyloučení tělu škodlivých či neužitečných plynných látek, zejména…

Přístupné pro: předplatitele

Problematika první pomoci v případech vdechnutí předmětu dítětemGarance

8.6.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cizí těleso v dýchacích cestách může být častým a závažným problémem. Dítě si často strká různé předměty do nosu, které mohou způsobit krvácení, neprůchodnost nosního průduchu, popřípadě při delším působením až zánět sliznice. V případě cizího tělesa v nosních…

Přístupné pro: předplatitele

Infekce dýchacích cestGarance

8.6.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Infekce dýchacích cest jsou běžná onemocnění nejen v dětském věku. U dětí přispívá k průběhu ještě stále nevyzrálý imunitní systém. Přenos v dětských kolektivech je velmi snadný a šíří se velmi rychle a často se opakuje. Výskyt je obvyklý v zimních měsících,…

Přístupné pro: předplatitele

Logopedická prevence v MŠGarance

8.4.2016, Mgr. Eva Kolesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vady řeči u dětí předškolního věkuGarance

8.4.2016, Mgr. Eva Kolesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správná výslovnost hlásek je velmi důležitou složkou mluveného projevu a v běžném životě ji všichni potřebují. Dalšími aspekty je plynulost projevu, tempo řeči, odpovídající slovní zásoba, gramatická struktura vět, dobré komunikační dovednosti a vyjadřovací…

Přístupné pro: předplatitele

Spolupráce rodiny a školy v problematice rozvoje nadání dítěte předškolního věkuGarance

7.4.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako ředitel školy, která měla, mimo jiné, i dvě oddělení mateřské školy, jsem si udělal takové rychlé šetření u rodičů. Otázka, na niž jsem se ptal, byla relativně jednoduchá: „V jakých oblastech by mateřská škola měla primárně rozvíjet Vaše dítě?” Rodiče…

Přístupné pro: předplatitele

Praktické využití interaktivní tabule k inovaci portfolia dítěteGarance

3.4.2016, Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Díky softwarovým možnostem interaktivních tabulí můžete snadno inovovat portfolio dítěte v mateřské škole. Činnost dítěte lze zaznamenat na pracovní ploše interaktivní tabule a vytvořit tak digitální soubor v softwaru tabule, obrazovém formátu, videozáznamu či…

Přístupné pro: předplatitele

Jídelníčky mateřských škol - nejčastější nedostatkyGarance

1.4.2016, MVDr. Michaela Pavelková, Bc. Karla Rumlová a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer

Většina mateřských škol nevyužívá obilné kaše a do jídelníčku je nezařazuje vůbec nebo výjimečně. Naopak školní jídelny svačinky vhodně kombinují, tzn. že pokud je svačina či přesnídávka na slano, pak je doplněna zeleninou, pokud na sladko, je doplněna ovocem.…

Přístupné pro: předplatitele

Výživa dítěte předškolního věkuGarance

20.1.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výživa je důležitou součástí péče o dítě. Ke správnému vývoji je potřeba správná skladba potravy, která bude krýt nároky organismu. K tomuto účelu jsou zpracovány nutriční tabulky doporučeného příjmu. Skladba a množství se ovšem liší u každého jedince podle…

Přístupné pro: předplatitele

Základní orientace ve skladbě jídelníčku dítěte předškolního věkuGarance

20.1.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základy stravování jsou nastaveny v prostředí rodiny. Důležitá je atmosféra při jídle, stolování i úprava pokrmů. Pro dobrý růst a vývoj dětí je zásadní pestrost stravy a způsobů přípravy…

Přístupné pro: předplatitele

Základní orientace v problematice vitamínů, minerálů, stopových látek a tekutinGarance

20.1.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

U dětí mohou nastat problémy s příjmem minerálních látek, obzvláště jodu, kyseliny listové a zinku. Jod je v našich zemích přidáván k soli. Další známou látkou je fluor. Zejména v 70. a 80. letech minulého století byla fluorizovaná voda a dětem byly podávány…

Přístupné pro: předplatitele

Využití technologií ve výchově a vzděláváníGarance

20.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Potravinové alergie, intolerance potravin, alternativní výživové směryGarance

20.1.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Interaktivní tabule v prostředí mateřské školyGarance

20.1.2016, Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V 21. století děti předškolního věku vnímají velmi intenzivně přítomnost technologií v prostředí rodiny, školy a společnosti. Mnohé dokážou využívat videokonferenční technologie dokonce ještě před nástupem do mateřské školy. Někteří pedagogové předškolních…

Přístupné pro: předplatitele

Rizika spojená s poruchami příjmu potravyGarance

20.1.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Tvorba záznamového archu dítěte předškolního věku se zaměřením na školní zralostGarance

19.1.2016, Mgr. Petra Pšeničková, Dis., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznamový arch má sloužit jako podklad pro orientační mapování školní zralosti dítěte předškolního věku v mateřské škole či přípravné třídě školy základní. Nejedná se však o kompletní vyšetření, jelikož je vždy nutno zahrnout do vyšetření zejména diagnostiku…

Přístupné pro: předplatitele

Rozvoj nadání a talentu v zařízeních předškolní výchovy a vzděláváníGarance

18.1.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj nadání a talentu dětí v mateřských školách, tedy dětí od 3 do 6 let, je velmi zásadní, ale také po všech stránkách velmi náročná záležitost. Současně je toto téma stále více diskutováno odbornou i laickou veřejností. Důvodů, proč rozvoj nadání u…

Přístupné pro: předplatitele

Pracovní list - MŠ - Kořist (grafomotorika)Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...