dnes je 13.7.2024

Input:

253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1.5.2024

č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1.5.2024
ZÁKON
ze dne 5. června 2008
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 písm. a) a b), § 10 odst. 5 písm. b) bod 2 a § 30 odst. 3
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 52 odst. 8
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 2 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. b), § 11 odst. 1 písm. a) a b)
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 32 odst. 2 a § 39 odst. 1 písm. d)
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 2 odst. 1, § 5 písm. a), § 13 odst. 2, § 21 odst. 6, § 48
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 29 odst. 4, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49; nová přechodná ustanovení
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 a § 13 odst. 2 písm. a)
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 32 odst. 2
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 41 odst. 1 a 3, § 42 odst. 1, 2 a 3
377/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 41 a přílohu
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 13 odst. 2 nové písm. b)
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 2 odst. 1 písm. b) bod 4
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2, § 4, § 11 odst. 4
257/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2; vkládá nový § 29a
166/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 18 odst. 4, § 31 a § 38; vkládá nové § 31a až 31c
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 13 odst. 2
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 odst. 1 písm. c) a § 35 odst. 1 písm. b)
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 52 odst. 9
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 177 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
mění § 2 odst. 1 písm. b)
35/2018 Sb.
(k 7.3.2018)
mění § 31b odst. 2
94/2018 Sb.
(k 5.6.2018)
mění § 39 a § 40
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 16, § 24, § 31, § 48 a § 54; vkládá nový § 17a, § 31a
49/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá nový § 8a
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
527/2020 Sb.
(k 3.6.2021)
mění § 41, § 42 a § 50
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 4, § 18, § 39; vkládá § 15a, § 44a; ruší § 29b
527/2020 Sb.
(k 1.8.2021)
mění § 3, § 31a, § 39 a vkládá § 33a
34/2021 Sb.
(k 1.5.2021)
mění § 39 odst. 1)
172/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění § 21, § 34a, § 52; vkládá § 31d a 49a
1/2024 Sb.
(k 20.1.2024)
mění § 10 odst. 3
107/2024 Sb.
(k 1.5.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
107/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
nabývá účinnosti ustanovení § 25 odst. 8
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b)  některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.
§ 2
Povinné osoby
(1)  Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  úvěrová instituce, kterou je
1.  banka,
2.  spořitelní a úvěrní družstvo,
b)  finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je
1.  centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů4) ,
2.  organizátor trhu s investičními nástroji,
3.  osoba s povolením k poskytování investičních služeb,
4.  osoba oprávněná k provádění administrace investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu, právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu a penzijní společnost,
5.  osoba oprávněná k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz3) ,
6.  osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžitých zápůjček anebo k obchodování s nimi,
7.  osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžitých zápůjček,
8.  pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění7) ,
9.  osoba, která vykupuje dluhy nebo pohledávky anebo s nimi obchoduje,
10.  osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle zákona o směnárenské činnosti,
11.  osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky,
12.  osoba poskytující poradenskou činnost pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách nebo poskytující poradenství a služby týkající se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci,
13.  osoba poskytující služby peněžního makléřství,
14.  osoba poskytující služby úschovy cenností nebo pronájmu bezpečnostních schránek,
c)  provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou provozovatele loterie nebo binga, které nejsou provozovány dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, nebo
Nahrávám...
Nahrávám...