dnes je 13.6.2024

Input:

27/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům Evropské unie na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské unie

č. 27/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům Evropské unie na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské unie
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 2023 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům Evropské unie na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské unie.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
 
PŘEKLAD

RÁMCOVÁ DOHODA

mezi

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
a
ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU

ve věci

IMPLEMENTACE DRUHÉHO ŠVÝCARSKÉHO
PŘÍSPĚVKU VYBRANÝM ČLENSKÝM STÁTŮM
EVROPSKÉ UNIE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH
A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen „Česká strana”)
a
ŠVÝCARSKÁ FEDERÁLNÍ VLÁDA (dále jen „Švýcarská strana”)

dále společně jako „Strany”,
 S PŘIHLÉDNUTÍM k solidaritě Švýcarska s úsilím Evropské unie (dále jen „EU”) snížit hospodářské a sociální rozdíly v rámci Evropské unie;
 SE ZÁVAZKEM nadále snižovat hospodářské a sociální rozdíly v rámci EU a České republiky;
 NA ZÁKLADĚ úspěšné spolupráce mezi Stranami během transformačního procesu České republiky vedoucího k jejímu vstupu do EU a v rámci Švýcarského příspěvku k rozšířené EU;
 SDÍLENÍM a PROSAZOVÁNÍM základních hodnot demokracie, právního státu a politického pluralismu;
 PŘI RESPEKTOVÁNÍ a OBRANĚ lidských práv, lidské důstojnosti a základních svobod;
 S ODKAZEM na Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů;
 S OHLEDEM NA přátelské vztahy mezi Stranami;
 S PŘÁNÍM tyto vztahy a produktivní spolupráci mezi Stranami dále posilovat;
 S ODKAZEM na „Memorandum o porozumění mezi Evropskou unií a Švýcarskem o příspěvku Švýcarska ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů a pro spolupráci v oblasti migrace v Evropské unii” podepsané dne 30. června 2022 s celkovou částkou 1 302 000 000 CHF (jedna miliarda tři sta dva miliony švýcarských franků) vybraným členským státům EU pro spolupráci v oblastech soudržnosti a migrace (dále jen „Druhý švýcarský příspěvek”);
 S VĚDOMÍM spolupráce v oblasti migrace až do výše 200 000 000 CHF (dvě stě milionů švýcarských franků) v rámci Druhého švýcarského příspěvku;
 S OHLEDEM NA spolupráci v oblasti soudržnosti až do výše 1 102 000 000 CHF (jedna miliarda sto dva miliony švýcarských franků) v rámci Druhého švýcarského příspěvku;

se dohodly takto:
Článek 1 - Definice

Pro účely této Rámcové dohody:
„Příspěvek” znamená maximální nevratný finanční příspěvek poskytnutý Švýcarskou stranou České straně na základě této Rámcové dohody;
„Specifický rámec” znamená tematické a geografické rozdělení
Nahrávám...
Nahrávám...