dnes je 13.7.2024

Input:

3/2015 Sb., Vyhláška o některých dokladech o vzdělání, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 3/2015 Sb., Vyhláška o některých dokladech o vzdělání, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2014
o některých dokladech o vzdělání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
Ve znění tiskové opravy, uveřejněné v částce 11/2015
 
 
58/2016 Sb.
(k 22.2.2016)
mění § 2 odst. 3; vkládá nový § 4a a přílohu č. 10
300/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 1 odst. 3, § 2 odst. 2 písm. a) a přílohy; nové přechodné ustanovení
405/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění přílohu č. 5
200/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 1
530/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění v příloze č. 5 body 5.1, 5.2 a 5.3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb.:
§ 1
Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání
(1)  Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu jsou opatřeny šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu.
(2)  Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů pro hodnocení žáků a studentů při dosažení základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání jsou mimo náležitostí podle odstavce 1 dále opatřeny
a)  vodotiskem s motivy lipových ratolestí,
b)  označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu a
c)  místem pro uvedení grafického kódu, které se na příslušných tiskopisech uvádí zkratkou „QR kód”; v grafickém kódu je obsaženo vždy jméno, příjmení a datum narození hodnocené osoby, resortní identifikátor školy, označení oboru vzdělání, školního roku, klasifikace v povinných předmětech a celkové hodnocení.
(3)  Tiskopisy podle odstavce 2 se vyhotovují na listu, případně dvojlistu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. Ostatní tiskopisy podle odstavce 1 se vyhotovují na listu, případně dvojlistu formátu 210 x 297 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.
(4)  Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy se na příslušných tiskopisech uvádí zkratkou „IZO”. Na vysvědčeních o maturitní zkoušce se místo pro uvedení resortního identifikátoru právnické osoby, která vykonává činnost školy, uvádí zkratkou „RED IZO”. Místo pro uvedení dosažené úrovně kvalifikace podle evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení se uvádí zkratkou „EQF”.
(5)  Na vysvědčení se u oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou5) uvádí obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem.
§ 2
Vzory tiskopisů dokladů o vzdělání
(1)  Vzory tiskopisů vysvědčení pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka na konci pololetí jsou uvedeny v případě
a)  základní školy v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)  střední školy a konzervatoře v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2)  Vzory tiskopisů dokladů o vzdělání jsou uvedeny v případě dosažení
a)  základního vzdělání v základní škole, střední škole nebo v kurzech pro získání základního vzdělání a v případě získání základů vzdělání v základní škole speciální v příloze č. 3 k této vyhlášce,
b)  středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem v příloze č. 4 k této vyhlášce,
c)  středního vzdělání s maturitní zkouškou v příloze č. 5 k této vyhlášce,
d)  vyššího odborného vzdělání v konzervatoři v příloze č. 6 k této vyhlášce,
e)  vyššího odborného vzdělání v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(3)  Vzory tiskopisů vysvědčení jsou uvedeny v případě
a)  vysvědčení o státní jazykové zkoušce v příloze č. 8 k této vyhlášce,
b)  základní umělecké školy v příloze
Nahrávám...
Nahrávám...