dnes je 23.5.2024

Input:

381/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

č. 381/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
[zrušeno č. 206/2012 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2011,
kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2011 Sb., (dále jen „zákon”):
Čl. I
Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče, se mění takto:
1. V § 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
2. V § 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
3. § 2 a 3 se včetně skupinového nadpisu a nadpisů zrušují.
4. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Osoby živnostensky podnikající v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům musí mít
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zemědělství, zahradnictví, vinohradnictví nebo lesnictví,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví

a praxi v oboru ochrana rostlin v délce stanovené podle odstavce 2 a platné osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s přípravky.”.
5. V § 4 odstavec 3 zní:
„(3) Osoby živnostensky podnikající v oboru kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin musí mít
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zemědělství, zahradnictví, vinohradnictví nebo lesnictví,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví,
c) vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením studia jiným, než je uvedeno v písmenech a) až c),

a praxi v obsluze a seřizování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin v délce stanovené podle odstavce 4.”.
6. V § 4 odst. 4 se za slova „písm. a)” vkládají slova „až c)” a slova „b) a c)” se nahrazují slovem „d)”.
7. V § 5 odst. 1 se slova „Osobou odborně způsobilou pro
Nahrávám...
Nahrávám...