dnes je 23.5.2024

Input:

428/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

č. 428/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
VYHLÁŠKA
ze dne 4. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, se mění takto:
1. V § 1 písm. a) se slovo „některých” nahrazuje slovem „dalších”.
2. V § 2 písm. e) se slovo „některými” zrušuje.
3. V § 2 písm. g) se slova „větším než” zrušují a slovo „svažující” se nahrazuje slovy „nebo větším, svažující”.
4. V nadpisu § 3 se text „[K § 51 odst. 7 písm. d) zákona]” nahrazuje textem „[K § 51 odst. 3, 4, 8 písm. c) zákona]”.
5. Na konci § 4 se doplňují věty „Denní let včel je ukončen hodinu po západu slunce. Před ukončením denního letu včel smí být přípravek podle věty první aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze poté, kdy teplota vzduchu klesne a zůstane pod 12 °C.”.
6. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „To platí obdobně pro výsev osiva nebo sázení sadby ošetřených přípravkem, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný nebo zvláště nebezpečný pro včely.”.
7. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
8. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
㤠5a
Je-li aplikován přípravek, směs přípravků nebo směs přípravku s pomocným prostředkem nebo hnojivem, musí být mezi dvěma aplikacemi dodržen minimální interval 12 hodin; tím nejsou dotčena ustanovení § 3, 4 a § 5 odst. 1. Minimální interval 12 hodin mezi dvěma aplikacemi nemusí být dodržen, je-li aplikován pouze přípravek, který podle rozhodnutí o jeho povolení není označen jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely.”.
9. § 7 a 8 se včetně nadpisů zrušují.
10. V nadpise § 9 se slova „rostlinolékařské správě” nahrazují slovem „Ústavu” a číslo „7” se nahrazuje číslem „8”.
11. V § 9 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) identifikaci uživatele pozemku v rozsahu podle písmene a), není-li ošetřovatel porostu shodný s uživatelem pozemku,”.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).
12. V § 9 písm. d) se za slovo „název” doplňuje slovo „přípravku”.
13. V § 9 písm. d) bodu 2 se slovo „předpokládané” nahrazuje slovy „předpokládaná dávka a” a slova „k aplikaci” se nahrazují slovy „a způsob aplikace”.
14. V § 9 písm. e) se za slovo „označený” vkládají slova „identifikačním číslem dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů nebo” a slova „nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů” se zrušují.
15. § 10 se včetně nadpisu
Nahrávám...
Nahrávám...