dnes je 26.5.2024

Input:

59/2017 Sb., Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 59/2017 Sb., Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2023
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
178/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 2 odst. 1, § 8 odst. 1 a 3, § 10 odst. 2, § 17 odst. 1 písm. d); nové přechodné ustanovení
333/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 4
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 14
422/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění, celkem 26 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POUŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z MAJETKOVÝCH TRESTNÍCH SANKCÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje způsob nakládání s peněžními prostředky z majetkových trestních sankcí uložených
a) v České republice v trestním řízení vedeném orgány České republiky,
b) v jiném členském státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát”), pokud byly uznány a vykonány na území České republiky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci, nebo
c) ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království”), pokud byly uznány a vykonány na území České republiky na základě Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé ze dne 30. dubna 2021 (dále jen „Dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím”).
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Majetkovou trestní sankcí se pro účely tohoto zákona rozumí sankce uložená podle trestního zákona v trestním řízení o trestném činu, kterým pachatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení, a to:
a) trest propadnutí majetku,
b) peněžitý trest a peněžité opatření (dále jen „peněžitý trest”),
c) trest propadnutí věci a trestní opatření propadnutí věci (dále jen „trest propadnutí věci”),
d) propadnutí náhradní hodnoty,
e) ochranné opatření zabrání části majetku,
f) ochranné opatření zabrání věci a
g) zabrání náhradní hodnoty.
(2) Majetkovou trestní sankcí se rozumí také majetková sankce uložená rozhodnutím soudu jiného členského státu uznaným na území České republiky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 nebo uložená ve Spojeném království rozhodnutím uznaným na území České republiky na základě Dohody mezi Unií a Spojeným královstvím, pokud trestným činem, v důsledku jehož spáchání byla uložena majetková sankce, pachatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení. Ostatní majetkové sankce uložené rozhodnutím soudu cizího státu, které bylo na území České republiky uznáno, se za majetkovou trestní sankci pro účely tohoto zákona nepovažují.
Nahrávám...
Nahrávám...