dnes je 25.7.2024

Input:

63/2004 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce")

63/2004 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce")
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro finanční instituce v jejich úplném znění.
Toto úplné znění Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje jejich znění uveřejněné pod č. 49 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003.
Toto úplné znění Českých účetních standardů pro finanční instituce se použije pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2005 nebo dnem pozdějším.
 
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „České účetní standardy pro finanční instituce”)
 
 
1.
Cíl
Cílem těchto standardů je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), a vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování.
 
2.
Obsah
Číslo
Název
101
Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví
102
Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka
103
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
104
Použití způsobů oceňování - standard zrušen
105
Kurzové rozdíly
106
Opravné položky
107
Rezervy
108
Cenné papíry
109
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
110
Deriváty
111
Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty
112
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
113
Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty
114
Inventarizační rozdíly
115
Konsolidace
Příloha
Společná ustanovení ke směrné účtové osnově
 
Český účetní standard pro finanční instituce č. 101
Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví
 
1.
Hlediska pro vytváření syntetických a analytických účtů
1.1.
Účty zřizuje účetní jednotka podle § 14 zákona a § 66 vyhlášky.
 
 
2.
Okamžik uskutečnění účetního případu
Nahrávám...
Nahrávám...