dnes je 23.5.2024

Input:

65/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)

č. 65/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)
[zrušeno č. 492/2005 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 2. února 2005,
kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy
Jednotkou výkonu je:
a) 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem,
b) 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním nebo polodenním provozem, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte1) ,
c) 1 dítě v mateřské škole s internátním provozem,
d) 1 žák v základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně,
e) 1 žák v prvním stupni základní školy tvořené oběma stupni,
f) 1 žák ve druhém stupni základní školy tvořené oběma stupni,
g) 1 žák v základní škole speciální,
h) 1 dítě v přípravné třídě základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
i) 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v konzervatoři v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v nástavbovém studiu v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou v jednotlivé formě vzdělávání,
j) 1 žák kursu pro získání základního vzdělání organizovaného základní nebo střední školou,
k) 1 žák v uměleckém oboru v základní umělecké škole v jednotlivé formě výuky, který se zároveň vzdělává v základní škole, v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole,
l) 1 student v oboru vzdělání ve vyšší odborné škole v jednotlivé formě vzdělávání,
m) 1 dítě, 1 žák, 1 student, jemuž školské poradenské zařízení zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči nebo pomoc při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání; totéž platí, pokud školské poradenské zařízení
Nahrávám...
Nahrávám...