dnes je 25.7.2024

Input:

Daň z pozemků

19.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1 Daň z pozemků

Ing. Jan Koreček

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí (§ 2 odst. 1 ZDN).

Druhy pozemků   Základ daně   Sazba daně  
Podle katastru nemovitostí   Orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty, tj. tzv. zemědělské pozemky   Základem daně je cena pozemku, tj.výměra pozemku v m2 × průměrná cena půdy
(podle vyhlášky ministerstva zemědělství)  
0,75 %
(u trvalých travních porostů 0,25 %)  
Hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb   Základem daně je cena pozemku stanovená podle cenových předpisů k 1. 1. 2013 nebo
výměra pozemku v m2 × 3,80 Kč  
0,25 %  
Zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy   Základem daně je výměra pozemku v m2.   0,20 Kč  
Podle ZDN   Stavební pozemky   Základem daně je výměra zastavované plochy pozemku v m2.   2 Kč  
Zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužící   Základem daně je výměra pozemku v m2.   1 Kč pro zemědělskou prvovýrobu a lesní či vodní hospodářství.
5 Kč pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání.  

Komentář:

Ceny půdy zemědělských pozemků pro zdaňovací období roku 2018 stanoví vyhláška ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů (§ 17 ZDN).

Stavebním pozemkem je nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb a jednotek.

Rozhodný je rozsah výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby.

Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j) ZDN.

Pozemek přestane být stavebním pozemkem, až se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy (§ 6 odst. 3 ZDN).

Při zániku stavebního pozemku u zdanitelné stavby rozdělené na jednotky je rozdílný postup v případě postupného dokončení nebo užívání jednotek nacházejících se v budově bytového domu a budově jiné než bytový dům (např. ve víceúčelové stavbě, ve stavbě občanského vybavení, v rodinném domě, v objektu k bydlení s třemi a méně byty). Pokud jsou k 1. lednu zdaňovacího období (od roku 2016) dokončené nebo užívané pouze některé jednotky v budově bytového domu, jsou vlastníci těchto zdanitelných jednotek poplatníky daně ze staveb a jednotek. Zároveň v rozsahu odpovídajícím výši jejich spoluvlastnického podílu na stavebním pozemku zaniká část stavebního pozemku jako předmět daně z pozemků, neboť podle § 2 odst. 2 písm. e) ZDN předmětem daně z pozemků nejsou pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich. Podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona a § 2 odst. 2 písm. e) ZDN nezaniká však stavební pozemek jako předmět daně z pozemků ve vztahu k vlastníkům jednotek, které nejsou dokončené nebo užívané. Část stavebního pozemku, která náleží jednotkám, které nejsou dokončené nebo užívané, je stále předmětem daně z pozemků.

Pokud jsou k 1. lednu zdaňovacího období (od roku 2016) dokončené nebo užívané pouze některé jednotky v budově jiné než bytový dům, jsou vlastníci těchto zdanitelných jednotek poplatníky daně ze staveb a jednotek. Vlastníci zdanitelných jednotek, které se nacházejí v budově jiné než bytový dům však nadále mají povinnost přiznat daň z pozemku v rozsahu odpovídajícím výši jejich spoluvlastnických podílů s uplatněním sazby daně podle § 6 odst. 2 písm. b) ZDN, neboť u zdanitelné jednotky v budově jiné než bytový dům nelze aplikovat ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) ani e) ZDNV. Vyloučení z předmětu daně z pozemku dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) ZDN lze uplatnit až v okamžiku existence zdanitelné stavby. Zdanitelnou stavbou se rozumí dokončená nebo užívaná budova podle katastrálního zákona. Budova rozdělená prohlášením vlastníka na jednotky se stane zdanitelnou stavbou až ve chvíli, kdy jsou všechny jednotky v ní dokončené nebo užívané, tj. všechny jednotky se stanou zdanitelnými jednotkami. K problematice zániku stavebního pozemku zveřejnilo Generální finanční ředitelství na internetových stránkách Finanční správy podrobné metodické materiály (Informace k zániku stavebního pozemku jako předmětu daně z pozemků v souvislosti se vznikem zdanitelné jednotky jako předmětu daně ze staveb a jednotek).

U stavebních pozemků se základ daně ještě vynásobí koeficientem stanoveným podle počtu obyvatel v obci (§ 6 odst. 4 ZDN), který může obec obecně závaznou vyhláškou v daném rozmezí upravovat (např. pro celé území Prahy je koeficient 5).

Zpevněnou plochou pozemku je pozemek (nebo jeho část) evidovaný v katastru nemovitostí jako druh pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou.

Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým druhům podnikání a nelze-li vymezit rozsahy výměry sloužící jednotlivým druhům podnikání, použije se sazba daně 5 Kč (§ 6 odst. 2 a 3 ZDN). Neslouží-li pozemek k podnikání, zdaňuje se sazbou 0,20 Kč.

K problematice zdaňování zpevněných ploch pozemků zveřejnilo Generální finanční ředitelství na internetových stránkách Finanční správy informaci k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2016.

Předmětem daně z pozemků nejsou (§ 2 odst. 2 ZDN):  
  • pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,

 
  • lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,

 
  • vodní plochy (s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb),

 
  • pozemky určené pro obranu ČR,

 
  • pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

 
  • pozemky splňující podmínky pro úplné osvobození od daně z pozemků, které se nemusí uplatňovat v daňovém přiznání (§ 4 odst. 4 ZDN).

 

Komentář:

Zdanitelnými stavbami se rozumí budovy podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a inženýrské stavby uvedené v příloze ZDN, které jsou předmětem daně ze staveb a jednotek (§ 7 odst. 1 ZDN).

Některé pozemky mohou být od daně osvobozeny, například pozemky ve vlastnictví státu, ve vlastnictví obce nebo kraje, na jejímž katastrálním území se nacházejí, pozemky

Nahrávám...
Nahrávám...