dnes je 4.12.2023

Input:

Daňové přiznání FO

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.7 Daňové přiznání FO

Ing. Miloš Hovorka

Daňové přiznání   Poplatník fyzická osoba   Ustanovení ZDP  
Kdo povinnost podat daňové přiznání   Poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud nejde o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.   § 38g odst. 1 ZDP  
Poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu (poplatník s příjmy podle § 7 ZDP nebo § 9 ZDP, tj. ze samostatné činnosti nebo z nájmu).  
Poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 ZDP za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.   § 38g odst. 2 ZDP  
Poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatných plnění (darů) poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP.    
Poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který má tyto příjmy od více plátců současně.    
Poplatník uvedený v § 2 odst. 3 ZDP, tj. daňový nerezident – fyzická osoba, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ZDP, tj. slevu na manžela – manželku, invaliditu, studium, umístění dítěte nebo daňové zvýhodnění na vyživované dítě podle § 35c ZDP anebo nezdanitelnou část základu daně podle § 15 ZDP (na dary, bytovou potřebu, penzijní pojištění, soukromé životní pojištění, příspěvky odborové organizaci, zkoušky ověřující vzdělávání).  
Poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který má jiné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč, vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle § 36 ZDP  
Poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.   § 38g odst. 4 ZDP  
Poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).   § 38g odst. 5 ZDP  
Poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.   § 38g odst. 6 ZDP  
Kdo nemá povinnost podat daňové přiznání   Poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4 ZDP), a to za podmínky, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k ZDP, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou podle § 36 ZDP, nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč.   § 38g odst. 2 ZDP  
Poplatník, kterému plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f ZDP vyjmuty ze zdanění.  

Komentář:

Pro rok 2013 zákon u poplatníků, u kterých se daň nebo záloha na daň zvýšila o solidární zvýšení daně podle § 16a nebo § 38ha, stanovil povinnost podat daňové přiznání. To platilo i v případě, kdy se o solidární zvýšení zálohy na daň zvýšila za r. 2013 alespoň jedna měsíční záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti. Tito zaměstnanci nemohli požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh. Počínaje r. 2014 je postup jiný. Zákon v § 38g odst. 4 stanoví, že daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.

Zaměstnanec musí podat daňové přiznání pouze v situaci, kdy se jeho daň za dané zdaňovací období zvyšuje o solidární zvýšení daně podle § 16a zákona. Tuto povinnost poplatník nemá v případě, kdy se pouze jeho záloha (nebo zálohy) z příjmů ze závislé činnosti zvýšila o solidární zvýšení daně podle § 38ha zákona, avšak jeho daň za dané zdaňovací období se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle §16a zákona. Na toto zrušení povinnosti navazuje přechodné ustanovení, které zrušuje tuto povinnost i pro

Nahrávám...
Nahrávám...