dnes je 29.2.2024

Input:

Jak založit mateřské centrum?

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2.2 Jak založit mateřské centrum?

Vlaďka Lipovská

Mateřská centra jsou neziskové organizace, které vznikají na základě existence svépomocných skupin rodičů na mateřské dovolené. Ve většině případů je mateřské centrum občanským sdružením – tzn. že je založeno na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Aby mohlo takové sdružení vzniknout:

  • musí se domluvit alespoň tři lidé,

  • sepsat stanovy,

  • registrovat se u Ministerstva vnitra ČR,

  • u statistického úřadu zažádat o IČ,

  • založit si účet

  • a je to...

VÝHODY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Výhodou občanského sdružení je naprostá nezávislost na jiné organizaci. Můžete dělat vše, co máte ve stanovách, a finance získávat z darů, dotací, grantů... Sdružení má možnost daňového odpisu, vede podvojné účetnictví a je to právnická osoba se všemi povinnostmi, které s tím souvisejí (evidence majetku, daňové přiznání apod.). Občanské sdružení má svou členskou základnu, jejíž vznik je dán stanovami. Může také vytvářet pracovní místa, případně si najímat odborníky se živnostenským listem.

KDE VZÍT FINANCE ?

Získávání finančních prostředků pro neziskovou organizaci je poměrně složitá, ale ne neuskutečnitelná záležitost.

Je několik možných zdrojů. Tím prvním je vlastní činnost – zde můžete získávat prostředky pokrývající vaše náklady, ale jak vyplývá z názvu organizace, nelze vytvářet zisk. Prostředky na nové projekty lze získat z dotací příslušného městského či krajského úřadu na základě vypsaných grantů či začleněním se přímo do rozpočtu města (= otázka dlouhodobé komunikace s městským úřadem a neodbytného přesvědčování o potřebnosti žádající organizace). Další možností jsou granty vypisované jednotlivými nadacemi či nadačními fondy, kde je třeba hledat takové programy, do kterých zapadne váš projekt. Psaní grantů je poměrně náročné a ne vždy úspěšné! Neopomenutelným zdrojem fi nancí mohou být sponzorské dary plynoucí z vaší činnosti. Drobnými dárci jsou především spokojení klienti, kteří přispívají poměrně často, ale převážně malými materiálními dary (papíry, pastelky, barvy, toaletní potřeby…), které jsou ovšem velkým ulehčením rozpočtu organizace. Na větší projekty jde cíleně žádat místní podnikatele a to v rámci podpory rozvoje neziskovek v regionu, nebo žádostmi u fi rem, jejíž potencionální zákazníky bude váš projekt oslovovat (chcete začít s předporodní přípravou – požádejte o podporu výrobce dětské kosmetiky a výživy; chcete postavit hřiště pro děti – oslovte pojišťovny a výrobce sportovního oblečení pro děti…). Není nutné trvat na finančních darech, daleko jednodušší je získat podporu materiální. V neposlední řadě jsou možným zdrojem peněz také programy v rámci EU, zde je procedura žádání snad nejsložitější, ale prostředky zde nabízené jsou většinou nejvyšší. Doporučuji konzultaci s fi rmami, které se danou problematikou přímo zabývají.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Některá mateřská centra vznikají jako příspěvkové organizace

Nahrávám...
Nahrávám...