dnes je 15.6.2024

Input:

Jméno a numerologie

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.2 Jméno a numerologie

Ing. Jitka Kadlecová

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, možná přemýšlíte nad volbou křestního jména pro vašeho dalšího potomka anebo jste již onu zásadní volbu učinili. Vězte, že jste něco jako sudička, která vkládá svým rozhodnutím danému jedinci určitý charakter. Křestní jméno do jisté míry působí na psychiku jedince a tím i částečně ovlivňuje jeho život. Je třeba zdůraznit, že vibrace data narození působí na člověka mnohem výrazněji. Zastávám však názor, že vše souvisí se vším.

Pokud tedy začnete vyhodnocovat výstupní data plynoucí ze jména a příjmení jedince a jeho data, místa a hodiny narození, je až neuvěřitelné, kolik se o dotyčném člověku můžete dozvědět, aniž byste ho kdy osobně potkali. Především je velmi pozoruhodné, že křestní jméno je něco jako jazýček na vahách, který ony klady či zápory jedince ještě zvýrazňuje, a dále pak spolu s příjmením poukazuje na nevyřešené otázky svých předků, které jako by se s volbou jména přenášely na daného zrozence, aby na nich zapracoval. Otázkou však zůstává, zda si samotný jedinec svůj potenciál uvědomuje a zda vklady svých předků zhodnotí a jejich zápory o něco sníží.

Stejně jako každá mince má svůj rub a líc, i každý nositel svého jména a data narození má své klady a své zápory. Víceméně pak už záleží na počátku na našich rodičích, později na našich učitelích a především na nás samotných, zda spíše vyzvedneme svou pozitivní stránku osobnosti a zapracujeme na svých slabostech, či necháme větší prostor našim záporným vlastnostem.

Každé jméno v sobě nese náboj energie. Z hlediska numerologie, můžeme přiřadit každému písmenu číselnou hodnotu. Celkový součet těchto čísel a jejich mezisoučet, dále klíčová iniciála, což je počáteční písmeno jména, a duševní číslo, tzn. součet samohlásek daného jména v pátém pádě a skladba jednotlivých čísel pak vypovídá o určitém charakteru, který jméno tvoří.

Abych byla konkrétnější, uvádím zde tabulku, podle které můžete přepsat křestní jméno do číselné formy:

A – 1 G – 7 M – 4 S – 1 Y – 7 
B – 2 H – 8 N – 5 T – 2 Z – 8 
C – 3 I – 9 O – 6 U – 3  
D – 4 J – 1 P – 7 V – 4  
E – 5 K – 2 Q – 8 W – 5  
F – 6 L – 3 R – 9 X – 6  

Numerologie pracuje s jednoduchými čísly v číselné řadě 1 až 9. Všechna ostatní vyšší čísla je možné na tato základní čísla převést postupným sčítáním. Pro hlubší poznání tohoto tématu doporučuji nahlédnout do mé knihy: Jméno a numerologie – vliv křestního jména na charakter z pohledu numerologie (vydalo nakladatelství Poznání).

Velmi zjednodušeně předkládám symboliku základních čísel a úkol, který máme před sebou, pokud se nás dotyčné číslo dotýká:

Číslo – 1 je symbolem individua a ega.

Je třeba se učit: laskavosti, ohleduplnosti, myšlenkové šíři a vědomí budoucnosti.

Číslo – 2 je symbolem diplomacie

Je třeba se učit: útočnosti a dokázat se bránit, je-li to třeba.

Číslo - 3 je symbolem obratnosti a nezávislosti

Je třeba se učit: být více usilovný.

Číslo – 4 je symbolem stability a pevnosti

Je třeba se učit: rozšiřovat obrazotvornost a pracovat na vlastním vývoji

Číslo – 5 je symbolem expanze a nejistoty

Je třeba se učit: využívat nadání, nacházet uspokojení ve všednosti, pracovat na jediném cíli.

Číslo – 6 je symbolem souladu a harmonie

Je třeba se učit: osvojovat pevnost a nebát se troufalosti, pomáhat jiným a nehovět si ve své spokojenosti.

Číslo – 7 je symbolem zkušenosti, moudrosti a záhadnosti

Je třeba se učit: vynést na povrch své schopnosti, posilovat družnost a přátelství a vyhýbat se samotě.

Číslo – 8 je symbolem rovnováhy a materiálního postupu

Je třeba se učit: udržovat rovnováhu, nezajímat se pouze o materiálno a úspěch, ale projevovat zájem i o lidskou existenci a duši.

Číslo – 9 je symbolem uvážlivosti, dokonalosti a univerzálního vlivu

Je třeba se učit: prozíravosti, soustředěné píli a stát se pro ostatní vzorem a inspirací.

Pro názornost zde popíši jeden vzorový příklad:

Ela (5,3,1=9), Elo, KI-5, DČ-211

Jako nositel tohoto jména je třeba si uvědomit, že toto oslovení v sobě nese velkou citlivost a vnímavost (zvýrazňuje číslo 9 a 211 ), která je jak kladem, tak současně i záporem. Rozhodně vyžaduje od nositele značné sebeovládání (čísla 5 a 211 mohou vyvolávat v jedinci značný neklid), aby vše fungovalo tak, jak má. Kladem tohoto oslovení je především přitažlivost, laskavost, šlechetnost, odvaha, schopnost skvěle vystupovat a být vstřícná vůči druhým (kombinace čísel 9, 5 a 211 ). Nechybí zde i značná tvořivost (představovaná 3, 1 a 5), představivost a zvýšená intuice (podporuje 9 a 211 ).

K negativům pak lze připsat nerealistické plány a následně z toho plynoucí frustrace, uzavřenost, odtažitost, vzteklost, podrážděnost, osamocení, duševní strádání. Pozor je třeba si dát na náladovost, melancholii, sklon jednat vyhýbavě nebo z prvního popudu, obtíže s vyjadřováním citů, aby to odpovídalo skutečnému stavu, či tendence být příliš nad věcí. Často by se nositelka tohoto jména mohla dostávat do defenzívy. Vášně by zde mohly být dosti neuspořádané. Bude třeba se naučit vyrovnat se svými náladami a rozlišovat skutečnost od iluzí.

Jméno Ela je dosti náročné pro svou nositelku a vyžaduje odpovědnost představovanou číslem 9. Duševní číslo 211 (značí číslo dvě vzniklé z čísla11), má v numerologii specifický význam: 211 je symbolem zvýšené citlivosti a bude třeba se učit nalézt si smysluplnou činnost, kde je možné konstruktivně ventilovat a usměrnit emocionální energii.

Pokud by se Ela narodila například 25. 2. 1972, můžeme o ní říci, že je to značně citlivá a intuitivní bytost, která je vnímavá ke svému okolí, z čehož může následně plynou přehlcenost informacemi a okolními podněty, což negativně může způsobovat nervozitu a vnitřní nespokojenost.

Mohla by trpět protichůdností myšlenek a následně být příliš opatrná, sebeobětovat se, přizpůsobovat se, být nestálá, váhavá, což může přecházet i v určitou trpnost. Nerada se pouští do konfliktů a zbytečně vyklízí pole nebo užívá nějakých taktik. Je třeba se učit otevřenosti a přímosti. V kombinaci s klíčovou iniciálou 5 může mít sklon být

Nahrávám...
Nahrávám...