dnes je 22.6.2024

Input:

Práva a povinnosti zákonného zástupce v praxi mateřské školy

26.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10
Práva a povinnosti zákonného zástupce v praxi mateřské školy

Mgr. Lenka Polášková

Otázka zastupování dítěte ve věcech vzdělávání je stále problematickým jevem praxe škol. Setkáváme se se špatným výkladem povinností a práv osob, zastupujících děti či nezletilé žáky, ve věci týkající se vzdělávání.

Problematika práv a povinností zákonného zástupce či jiných osob je definována platnou legislativou a má nastaveny rámce práv a povinností osob zastupujících práva a zájmy dětí a nezletilých žáků.

Legislativní rámec práv a povinností zákonného zástupce dítěte, žáka zahrnují tyto právní předpisy:

Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ).

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Práva a povinnosti zákonného zástupce definuje § 21 a § 22 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zde nalezneme pojem "zákonný zástupce“. 

Kromě biologického rodiče dítěte se jedná o osoby, které zastupují dítě nebo nezletilého žáka a jsou oprávněny za něj jednat. Tyto skutečnosti jsou zpracovány zvláštním právním předpisem, případně rozhodnutím příslušného soudu.

Občanský zákoník definuje kromě biologických rodičů dítěte také jiné osoby, jež jsou oprávněny jednat v zájmu dítěte či nezletilého. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Při jakémkoli jednání se školou nebo školským zařízením se musejí osoby zastupující dítě či nezletilého primárně řídit nejlepšími zájmy dítěte.

V praxi se můžeme setkat s:

- rodiči,

- osvojiteli,

- opatrovníky,

- poručníky,

- pěstouny.

Zvláštním případem jsou také osoby jednající na základě plné moci.

Biologičtí rodiče dítěte

§ 858 NOZ:

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

 • Rodičovská práva a rozsah rodičovské odpovědnosti může omezit pouze soud.

 • Zbavit rodiče rodičovských práv může také pouze soud.

Příklad

Příklad z pedagogické praxe 1

Vyzvedávání dětí v mateřské škole

Velice často se v praxi mateřských škol setkáváme s případy, kdy jsou rodiče v rozvodovém řízení a matky požadují po mateřské škole, aby například učitelka mateřské školy nevydala dítě jeho otci. Nutno poznamenat, že tento požadavek matky dítěte nelze akceptovat do doby, kdy budou soudem v soudním rozhodnutí jasně definována práva a povinnosti obou rodičů. Mateřská škola nesmí bránit žádnému z rodičů v kontaktu s dítětem. Varianta, že škola dítě rodiči nevydá, je možná pouze v případech, že je rodič dítěte zbaven rodičovských práv na základě omezení rodičovských práv soudem, či v případech, kdy má pedagogický pracovník podezření, že je rodič pod vlivem návykových látek. Existují i případy, že matka chce z různých důvodů zabránit otci (či naopak otec matce) v kontaktu s dítětem. Jedná se zejména o případy, kdy je dítě ohroženo sociálně patologickým chováním jednoho z rodičů (alkoholismus, toxikomanie apod.), v tomto případě si rodič musí vyžádat předběžné opatření soudu a kopii tohoto rozhodnutí poskytnout mateřské škole, kterou dítě navštěvuje.

Příklad z pedagogické praxe 2

Rozpor zákonných zástupců

Otec přihlásil povinně předškolní dítě do naší MŠ. Matka s tím nesouhlasí a žádost nepodepsala. Otec bydlí v obci, která MŠ zřizuje, matka s dítětem v jiné obci. V době zápisu otec přepsal bez vědomí matky trvalé bydliště dítěte do svého bydliště. Matka vzápětí opět přehlásila dítě k sobě.

Jak mám v tomto případě postupovat při rozhodnutí ve správním řízení o přijetí dítěte?

Správní řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání je zahájeno podáním žádosti o přijetí. Žádost může být podepsána i jedním ze zákonných zástupců a ředitel může rozhodnout, pokud je v dobré víře, že oba zákonní zástupci jsou ve shodě ve výběru vzdělávací instituce.

Nicméně tento případ nenastal a paní ředitelka musí přerušit správní řízení a vyzvat zákonné zástupce, aby se dohodli. Pokud se nedohodnou, doloží rodiče rozhodnutí soudu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o zahájení povinného předškolního vzdělávání, musí ředitelka oznámit jednání rodičů OSPOD, neboť rodiče postupují mimo zájem a právo dítěte na vzdělávání.

Adopce dítěte

§ 794 NOZ:

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.

§  795 NOZ:

Předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem osvojencem, jaký je mezi rodičem dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být v souladu s jeho zájmy.


§ 796 NOZ:

(1) O osvojení nezletilého rozhodne soud na návrh osoby, která chce dítě osvojit. K návrhu na osvojení dítěte z ciziny nebo do ciziny připojí navrhovatel rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci o souhlasu s osvojením.

(2) O osvojení zletilého rozhodne soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit, k němuž se připojil zletilý, který má být osvojen.

§ 797 NOZ:

Na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel, popřípadě osvojitelé, zapíší do matriky jako rodič, popřípadě rodiče dítěte.

§ 809 NOZ:

K osvojení je třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte.

Opatrovník dítěte

Opatrovník zastupuje zájmy dítěte, může se jednat například o případy, kdy rodič dítěte dostatečně nehájí zájmy dítěte.

 • Opatrovníka vždy stanovuje soud.

 • Jeho práva a povinnosti jsou definovány soudem, stejně jako jejich rozsah.

 • Soud může určit také opatrovníka veřejného – například orgán sociálně právní ochrany dětí.

Poručník dítěte

K poručnictví se přiklání soud v případech, kdy jsou rodiče dítěte částečně či zcela zbaveni rodičovských práv. Častěji se však k poručnictví přiklání v případech smrti obou rodičů dítěte či například v případech dětí umístěných do baby boxu, zde rodiče nejsou známi.

 • Poručníka určuje soud, vždy by měla být určena osoba blízká dítěti, z pravidla osoba z rodiny či blízkých.

 • Do doby, než je soudem poručník určen, vykonává funkci veřejného poručníka orgán sociálně právní ochrany dětí.

Pěstounská péče

Pěstoun zastupuje dítě pouze v "běžných“ věcech, zásadní rozhodnutí v podstatných záležitostech má zákonný zástupce, tzn. rozhodují a dítě zastupují jeho rodiče, případně soudem určený opatrovník.

 • O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje vždy soud.

 • Pokud pěstouni chtějí, aby bylo dítěti přiznáno jejich příjmení, musejí podat žádost a zákonný zástupce musí s touto změnou souhlasit.

 • Zákonný zástupce má k dítěti vyživovací povinnost.

 • Rozdíl mezi poručníkem a pěstounem je, že pěstoun musí o dítě vždy osobně pečovat.

 • Může však nastat situace, že soud některá práva určí pěstounům.

 • Rodiče dítěte nejsou zbaveni rodičovských práv a stále jsou povinni plnit povinnosti vůči dítěti.

Práva a povinnosti zákonných zástupců a školský zákon

§ 22 ŠZ

(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení;

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka;

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem;

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

§ 21 ŠZ

1) Žáci a studenti mají právo:

a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona;

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí;

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko

Nahrávám...
Nahrávám...