dnes je 16.6.2024

Input:

Předškolní pedagogika

27.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2
Předškolní pedagogika

6.2.1
Příprava podnětného prostředí pro hru dětí

PhDr. Zora Syslová, PhD.

Hra dětí je v současném pojetí vlastně spontánní činností. Pro ni je potřeba vytvořit vhodné, podnětné prostředí, aby mohly všechny děti volit z široké nabídky možností. Inspirativní prostředí umožňuje dětem seberealizaci. Prostředí třídy je jednou z podmínek pro rozvoj kompetencí dítěte. Znamená to, že jaké prostředí, ať už materiální či psychosociální, ve třídě vytvoříme, tak se nám bude dařit - více či méně - rozvíjet neformální cestou kompetence, jakými jsou:

 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti: postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje: spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazie a představivosti,

 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými: chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou,

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.),

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech: umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej,

 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese jeho důsledky,

 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování: vnímá spravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost,

 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy,

 • napodobuje modely prosociálního chování mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí,

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou: dokáže se bránit projevům násilí od jiného dítěte, ponižování a ubližování,

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat,

 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem,

 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá,

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat,

 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit,

 • dbá na osobní zdraví i bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).

Výčet několika kompetencí, jak jsou uvedeny v RVP PV, přibližuje, jak důležité je vytváření nejen materiálního prostředí, ale všech

Nahrávám...
Nahrávám...