dnes je 13.6.2024

Input:

Typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery

3.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery

Současná doba velkého konkurenčního tlaku nutí podniky k novému přístupu ke svému zdroji výhod, kvality a inovací - k zaměstnancům. Největší důraz je na efektivní výběr a udržení si vhodných lidí. Především na vedoucí pracovníky jsou tak kladeny vysoké nároky.

Pro účinný výběr a vedení a řízení lidí je nezbytné rozumět faktorům, které působí na chování pracovníků připráci a ovlivňují jejich zařazení, výkon, motivaci, loajalitu, stálost apod. Dobrý vedoucí a manažer si musí všímat rozdílů (mezi vlastnostmi, charakterem, temperamentem, potřebami, snahami, přáními) a pružně na ně reagovat.

V této lekci on-line kurzu Manažerské dovednosti se dozvíte a naučíte:

 • Základní faktory účinného vedení podle poznání osobnosti.

 • Jak jednat s různými svízelnými typy osobnostní.

I. Jedinci v práci – typy osobností

Psychologická východiska

Každý člověk je osobnost, a to nejen pokud se stane významným či slavným. Osobnost je individuální celek duševního života v jednotě s tělem člověka a jeho okolním prostředím. Být osobností znamená, že ve stejných situacích různí lidé reaguje různě a že duševní život je nějak organizován. Zároveň to znamená, že každý člověk je výjimečný a jedinečný, specifická kombinace silných a slabých stránek. Každý je neopakovatelný originál s osobitým vybavením, nadáním a svými překážkami. I z toho vyplývá, že každý člověk zasluhuje úctu a každý má svou cenu.

Pro vedoucí pracovníky je důležité naučit se:

 • pozorovat a poznávat sebe i ostatní, stávat se tak lepšími a vstřícnějšími,

 • systematickým pozorováním odhalovat typické chování lidí v určitých situacích,

 • z typických projevů usoudit na rys nebo vlastnost a konečně se podle toho zařídit, předpovědět budoucí událost a provést potřebná opatření.

Typologie osobnosti – nejznámější, se kterými se mohou leadři setkat

 • Nejznámější typologie jsou modely faktorové analýzy, dnes především uplatňované v praxi klinické psychologie jako psychodiagnostický prostředek – testy osobnosti:
  - Catellův šestnácti-faktorový dotazník (16 PF)
  - Eysenckův faktorově analytický model.

  Oba přístupy vychází z podobných faktorů (seznamu vlastností osobnosti) a staví především na kombinaci tří základních rysů – afektovosti (vřelost, adaptabilnost → rezervovanost, rigidnost), inteligence, síla ega (stálost, zralost → proměnlivost, neurotičnost).

 • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) v praxi asi nejvíce používaný. posuzuje osobnost podle 4 základních rysů – introverze a extroverze, orientace na smyslové vnímání a orientace na intuici, orientace na myšlení a orientace na cítění, orientace na usuzování a orientace na vnímání.

 • Seville and Holdsworth´s Occupational Personality Questionnaire (OPQ) Zaměřuje se na 3 oblasti osobnosti – způsob myšlení, vztahy s lidmi a cítění (emoce).

 • Gordon Personal Profile and Inventory (GPPI)

  Typ osobnosti se stanovuje v závislosti na charakteristikách – Osobnostního profilu: dominance, odpovědnost, citová stabilita, družnost; a Osobních vlastností: opatrnost, originalita myšlení, vitalita, osobní vztahy.

Typologie MBTI

Typologie MBTI slouží manažerům jako pomoc pro pochopení lidí, osobnostní rozvoj a dobrý výběr pracovníků. Nesmí se však stát nástrojem „škatulkování“ nebo omlouvání chyb a nevhodného chování. Osobnostní typ lze zjistit podle dostupných testů (ne klasických, tedy není dobrá nebo špatná odpověď); charakteristiky lze vysledovat z projevů jedince.

Základní východiska:

Každý jednotlivec má hlavní zdroj činnosti ve čtyřech skupinách stanovených otázkami:

 • kam se orientuje jeho energie,

 • jakým způsobem přijímá informace,

 • jakým způsobem se rozhoduje,

 • jaký preferuje životní styl.

V každé skupině existují ještě dvě možné preference. Každý člověk přirozeně preferuje v jednotlivé skupině jeden způsob více než druhý. Přesto, že se každý člověk pohybuje napříč celým spektrem preferencí, každý jednotlivec má přirozenou preferenci, která se kloní k jedné nebo druhé straně.Vzájemnou kombinací jednotlivých rysů vznikne 16 základních typů osobností.

Základní preference

*Používané zkratky jsou z anglického: Extroversion, Introversion, Sensing, iNtuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Skupina Ozn. Preference Charakteristika osobnosti 
Aktivizace
(Orientace reagování)  
E Extroverze + Zaměření na okolí - svět lidí, přátelský, mluví více než poslouchá, vlídný.
- Otálí se záležitostmi vyžadující soustředění.  
I Introverze + Zaměření na vnitřní svět myšlenek, rád věci promýšlí, dobrý posluchač, rezervovaný.
- Váhá se záležitostmi vyžadující styk s lidmi.  
Nahrávám...
Nahrávám...