dnes je 15.6.2024

Input:

Ukončení, resp. přerušení samostatné výdělečné činnosti ve zdravotním pojištění

28.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.7 Ukončení, resp. přerušení samostatné výdělečné činnosti ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Ukončení SVČ   Podnikání řeší pojistný vztah ještě v tom kalendářním měsíci, ve kterém SVČ trvala, přičemž postačí podnikání pouze po část daného měsíce včetně zaplacení příslušné zálohy, je-li její úhrada povinností OSVČ.   OSVČ končící svoji SVČ musí splnit vůči zdravotní pojišťovně zákonem stanovené povinnosti a jde-li o SVČ jako jediný zdroj příjmů, musí řešit svůj pojistný vztah od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla SVČ ukončena (viz Komentář).  
Přerušení SVČ   Rozhodne-li se OSVČ pouze přerušit SVČ, měla by ve vlastním zájmu tuto skutečnost oznámit své zdravotní pojišťovně, třebaže není povinností podnikatelů oznamovat zdravotní pojišťovně přerušení provozování živnosti.   Přerušení SVČ má pro pojištěnce především dvojí důsledek: jednak přestává platit zálohy na pojistné (jde-li o SVČ, která je jediným resp. při souběhu se zaměstnáním hlavním zdrojem jeho příjmů), jednak dochází ke změně v pojistném vztahu. Přerušením podnikání je kategorie OSVČ tímto (dočasně) ukončena.  

Komentář:

Nejpozději do 8 dnů musí OSVČ oznámit příslušné zdravotní pojišťovně ukončení SVČ. Povinnost oznámit zdravotní pojišťovně ukončení SVČ se na OSVČ vztahuje i tehdy, je-li současně zaměstnána a pojistné za ni odvádí zaměstnavatel. Pojištěnec podnikající na základě živnostenského oprávnění může splnit tuto zákonem stanovenou povinnost i tehdy, učiní-li v předmětné záležitosti oznámení příslušnému Centrálnímu registračnímu místu obecního živnostenského úřadu, a to vyplněním tiskopisu nazvaného Jednotný registrační formulář.

OSVČ je povinna podat zdravotní pojišťovně (pojišťovnám – v případě změny zdravotní pojišťovny) Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok. Zpracovává-li OSVČ daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna tuto skutečnost doložit zdravotní pojišťovně do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předcházející kalendářní rok.

Při ukončení nebo přerušení SVČ jako jediného zdroje příjmů se pojištěnci pro další období nabízejí ve zdravotním pojištění tyto varianty:


1. Zaměstnání

Chce-li být

Nahrávám...
Nahrávám...