dnes je 26.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dědická smlouva § 1582 a násl. NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.9
Vzor s výkladem - Dědická smlouva § 1582 a násl. NOZ

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Související právní předpis:89_2012 Sb.

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 1. 2. 2015 (slovy prvního února roku dva tisíce patnáct) Mgr. Adamem Kadlecem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Rašínovo nábřeží 386/52, Praha 1, Nové Město, v souladu § 1582 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu ustanovení § 62 NŘ (notářského řádu), a obsahující

dědickou smlouvu.

Jednání započalo v 15.00 hodin.

Účastníci:

1. Simona Nováková

narozená 1. 10. 1960

bytem Čechova 10, Praha 1

(dále také jako "zůstavitel")

2. Eliška Nováková

narozená dne 5. 5. 1985

bytem Čechova 10, Praha 1

(dále také jako "povolaný dědic" nebo "smluvní dědic")

Simona Nováková a Eliška Nováková prohlašují každá jednotlivě, že jsou způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, které je předmětem tohoto notářského zápisu.

Totožnost Simony Novákové a Elišky Novákové mi byla prokázána z jejich platných úředních průkazů.

Shora uvedení účastníci tímto ve smyslu ustanovení § 1582 a souvisejících občanského zákoníku uzavírají tuto dědickou smlouvu.

Za prvé:

Zůstavitel Simona Nováková prohlašuje, že nebyla ve svéprávnosti omezena pro chorobnou závislost na požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů nebo chorobnou závislost na hráčské vášni představující závažnou duševní poruchu.

Povolaný dědic Eliška Nováková prohlašuje, že není dědicky nezpůsobilou ve smyslu ustanovení § 1481 a násl. občanského zákoníku a že se svého dědického práva dosud nezřekla ve smyslu ustanovení § 1484 občanského zákoníku.

Za druhé:

Zůstavitel Simona Nováková touto smlouvou povolává Elišku Novákovou za svého dědice ke třem čtvrtinám pozůstalosti, neboť dědickou smlouvou nelze v souladu s ustanovením § 1585 občanského zákoníku pořídit o celé pozůstalosti.

Třemi čtvrtinami pozůstalosti podle shodného prohlášení zůstavitele Simony Novákové a povolaného dědice Elišky Novákové jsou:

  1. podíl ve výši 100 % (slovy jedno sto procent) ve společnosti Snova, s.r.o., se sídlem Čechova 10, Praha 1, IČO 12341234,
  2. nemovité věci, tj. pozemek parc. st. 1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova če. 1 – rod. rekr., část obce Lhota, zapsané na listu vlastnictví č. 1, v k. ú. Lhota, obec Lhota, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov,

(dále jen "majetek").

Zůstavitel Simona Nováková prohlašuje, prosta jakéhokoliv omylu či tísně, bez donucení, svobodně a uváženě, že pro případ své smrti touto smlouvou povolává Elišku Novákovou za svého dědice k výše uvedenému majetku. Eliška Nováková, prosta jakéhokoliv omylu či tísně, bez donucení, svobodně a uváženě, pro případ smrti zůstavitele Simony Novákové, své povolání za dědice zůstavitele Simony Novákové k výše uvedenému majetku přijímá.

Za třetí:

Zůstavitel Simona Nováková a povolaný dědic Eliška Nováková se dohodli, že Eliška Nováková jako smluvní dědic není oprávněna převést své právo na jinou osobu.

Zůstavitel Simona Nováková a povolaný dědic Eliška Nováková se dohodli, že uskuteční-li se odevzdání majetku ještě za života zůstavitele, nepřecházejí práva a povinnosti z dědické smlouvy na dědice smluvního dědice.

Za čtvrté:

Zůstavitel Simona Nováková tímto prohlašuje, že aby mohl pořídit pořízení pro případ smrti také o ostatním svém majetku, sepíše o tomto smyslu závěť. Dále Simona Nováková prohlašuje, že nemá žádné nepominutelné dědice.

Zůstavitel Simona Nováková a povolaný dědic Eliška Nováková tímto prohlašují, že bylo-li by v budoucnu shledáno, že tato dědická smlouva nemá všechny zákonem předepsané náležitosti, nebo je z jakéhokoli důvodu neplatná či neúčinná, považují ji tímto za závěť zůstavitele Petra Nováka.

Za páté:

Simona Nováková a Eliška Nováková prohlašují, že jsou si vědomy toho, že:

  1. dědickou smlouvou nelze pořídit
Nahrávám...
Nahrávám...