dnes je 26.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Plná moc pro řízení o pozůstalosti

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.13
Vzor s výkladem – Plná moc pro řízení o pozůstalosti

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Plná moc pro řízení o pozůstalosti

Já, níže podepsaná

Simona Nováková

narozená 1. 10. 1960

bytem Čechova 10, Praha 1

zmocňuji

pana Jiřího Nováka, nar. 1. 10. 1960, bytem Čechova 10, Praha 1, aby mne zastupoval v řízení o pozůstalosti po Albertu Novákovi, narozeném dne 1. 1. 1935, bytem Čechova 10, Praha 1, zemřelém dne 5. 1. 2015.

Tato plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zástupce, aby za mne činil všechny úkony, které bych v řízení mohla učinit já, zejména aby mým jménem:

1. se vyjádřil k tomu, kterému soudu má být věc přikázána z důvodu vhodnosti, a k důvodům (ustanovení § 99 a § 110 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, dále jen "ZŘS"),

2. se vyjádřil k výhradě soupisu (ustanovení. § 175 ZŘS),*

*/

a)Dědic si může ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy byl o tomto vyrozuměn, vyhradit soupis pozůstalosti a uplatní-li své právo na výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví,

b) neuplatní-li dědic právo na výhradu soupisu ve stanovené lhůtě, platí, že neuplatňuje výhradu soupisu a tedy bude povinen hradit dluhy zůstavitele v plném rozsahu, i když přesáhnou cenu dědictví.

V souvislosti s tímto vyrozuměním se dává dědicům tato poučení:

Z důležitých důvodů může být lhůta k uplatnění práva na výhradu soupisu pozůstalosti prodloužena, žádost o prodloužení musí být podána před skončením lhůty.

Právo na výhradu soupisu lze uplatnit ve stanovené lhůtě prohlášením učiněným ústně do protokolu před soudem anebo prohlášením zaslaným soudu v písemné formě, které musí soudu dojít ve stanovené lhůtě. ¨

Prohlášení musí být bezvýminečné, vyhradí-li si dědic soupis s výhradami nebo podmínkami, nebude k nim přihlíženo.

Pokud dědic uplatní výhradu soupisu pozůstalosti, bude nařízen a proveden soupis pozůstalosti, neshledá-li soudní komisař důvody pro jeho nahrazení seznamem pozůstalostního majetku vyhotoveným správcem pozůstalosti a potvrzeným všemi dědici nebo společným prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku (§ 1687 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen "občanský zákoník").

Dědic ztratí právo na výhradu soupisu pozůstalosti a bude odpovídat za dluhy zůstavitele bez omezení:

a) ujme-li se on (nebo jeho zástupce), aniž je k tomu oprávněn, plné správy pozůstalosti (tedy bude-li činit víc, než co je nutné k zachování majetku v pozůstalosti) nebo

b) prokáže-li se, že pozůstalostní majetek úmyslně zatajil,

c) smísí-li části pozůstalosti s částmi svého majetku, aniž lze rozlišit, komu patří, pokud tomu tak nebylo již před smrtí zůstavitele.

Neuplatní-li výhradu soupisu více dědiců, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně (§ 1704 občanského zákoníku).

3. dědictví odmítl, prohlásil, že dědictví neodmítá, prohlásil, že dědictví přijímá, nebo prohlásil, že dědictví odmítá s výhradou svého dědického podílu (ustanovení § 1485 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen "občanský zákoník"),**

**/

Toto poučení se nepovažuje za poučení o dědickém právu. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu. Musí být v příslušné lhůtě učiněno do protokolu u soudu nebo písemné prohlášení o tom musí soudu dojít v této lhůtě. Jsou-li pro to důležité důvody, soud dědici lhůtu k odmítnutí dědictví přiměřeně prodlouží, žádost o to musí soudu dojít během této lhůty. Odmítne-li dědic dědictví, hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl.

Uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout dědictví zaniká. K dědici, který se v této lhůtě nevyjádří, nebude při projednání pozůstalosti přihlíženo, dědické právo mu však nezaniká.

Jednou učiněné prohlášení dědice o tom, že dědictví odmítá nebo neodmítá anebo že dědictví přijímá, je neodvolatelné. K projevu vůle, kterým by dědic své prohlášení odvolal, nebude přihlíženo, platí prohlášení, jež bylo prvně dědicem učiněno.

Odmítne-li dědic dědictví pod podmínkou, s výhradou nebo jen zčásti, je odmítnutí dědictví neplatné a bude platit, že v takovém případě dědic se ve lhůtě

Nahrávám...
Nahrávám...