dnes je 4.12.2023

Input:

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

18.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

JUDr. Hana Poláková

Dne 29. listopadu 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Hlavním záměrem zákona je vytvořit nástroj, který umožní návrat rodičů do pracovního procesu a odstraní překážky v podobě absence služeb, které by představovaly záruku péče o dítě za zákonem vymezených podmínek. Rodičům se umožňuje udržení kontaktu se zaměstnáním v době péče o dítě a postupný návrat nebo vstup na trh práce. Zákon upravuje poskytování pravidelné péče o dítě mimo režim školských předpisů a reaguje tak i na dočasný převis poptávky nad nabídkou volných míst v předškolním vzdělávání. Jeho autorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, nerozšiřuje tedy řadu právních předpisů upravujících školskou problematiku. Nicméně vedle předškolního vzdělávání v mateřské škole se zavádí nový právní institut – služba péče o dítě v dětské skupině, se kterým je vhodné se seznámit.

Zákon v původní podobě definoval službu péče o dítě ve školské skupině jako činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, které je poskytováno mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, a to v souladu se zpracovaným a schváleným plánem výchovy a péče o dítě.

Novelizace zákona s účinností od 1. 7. 2017 tuto službu definují nově jako činnost provozovanou poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen “poskytovatel“), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině:

Poskytovatelem služby péče o dítě může být:

 1. fyzická osoba, nebo právnická osoba, která je zaměstnavatelem rodiče
 2. nemusí být zaměstnavatelem, pokud je
  • ústavem,

  • právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,

  • územním samosprávným celkem nebo jim založenou příspěvkovou organizací,

  • obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,

  • nadací nebo nadačním fondem,

  • vysokou školou,

  • spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami.

 3. Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině jinému rodiči

Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině

Oprávnění vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů, o který je nutno požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

 • - Podmínkou pro zápis fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů je:
 • - bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem,
 • - vlastnické nebo jiné právo fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem, k užívání objektu nebo prostor, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,
 • - zajištění technických požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických požadavků na provoz služby péče o dítě v dětské skupině,
 • - dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která bude poskytovatelem.
 • - Další podmínky pro zápis
 • - bezúhonnost pečující osoby; pro účely tohoto zákona se pečující osobou rozumí fyzická osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s poskytovatelem a která vykonává činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání a péči o dítě,
 • - odborná způsobilost pečující osoby,
 • - zdravotní způsobilost pečující osoby; při posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle právních předpisů o pracovnělékařských službách (zákon č. 373/2011 Sb.),
 • - dosažení věku 18 let a plná svéprávnost pečující osoby.

Bezúhonnost se posuzuje obdobně jako ve školství na základě výpisu z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Fyzická osoba dokládá, že nebyla pravomocně odsouzena pro

 • úmyslný trestný čin,

 • trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných,

 • trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost péče o dítě.

Zákon předepisuje pečujícím osobám odbornou způsobilost. Ta je pojata celkem široce:

 1. odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa (zákon č. 96/2004 Sb.),
 2. odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách Zákon č. 108/2006 Sb.),
 3. odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele (zákon č. 563/2004 Sb.),
 4. profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (autorizujícím orgánem pro profesní kvalifikaci chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je Ministerstvo práce a sociálních věcí, proces autorizace se zajišťuje podle zákona č. 179/2006 Sb.) nebo
 5. odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře (zákon č. 95/2004 Sb.).

Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována:

 • bez úhrady nákladů nebo

 • s částečnou úhradou nákladů nebo

 • plnou úhradou nákladů.

Výše úhrady nákladů v konkrétním případě je stanovena na základě kritérií, které je poskytovatel povinen stanovit. Mezi náklady souvisejícími se službou péče o dítě v dětské skupině, tj. zřizovací a provozní náklady, patří zejména náklady na úpravy prostor, pořízení vybavení dlouhodobého a krátkodobého hmotného majetku a drobného spotřebního materiálu, náklady na mzdy pečujících osob (včetně povinných odvodů) a náklady na běžný provoz dětské skupiny (tj. energie, úklid, výměna prádla atd.). Účetní záznamy o poskytování péče o dítě se vedou odděleně od ostatních účetních nákladů, aby byla zajištěna průkaznost hospodaření a financování služby a efektivní kontrola hospodaření.

Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině

Počet dětí na jednu dětskou skupinu je stanoven obdobně jako v mateřské škole. Nesmí být vyšší než 24 dětí.

Pokud je v dětské skupině dítě mladší 2 let nebo dítě zdravotně postižené, zohlední poskytovatel tuto skutečnost při stanovení počtu pečujících osob.

Obecně je stanoveno, že na 6 dětí připadá 1 pečující osoba. Na 7 až 24 dětí připadají 2 pečující osoby. Na 13 až 24 dětí ve skupině, kde je alespoň jedno dítě mladší 2 let, připadají 3 pečující osoby.

Stravování

Na rozdíl od předškolního vzdělávání, kde je školní stravování nezbytnou součástí pobytu dítěte v mateřské škole, v dětské skupině není povinen poskytovatel poskytnout stravovací služby. Pokud se však poskytovatel dohodne s rodiči, mohou být stravovací služby poskytovány. Způsob stravování a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Pokud zajišťuje dítěti stravu rodič, je poskytovatel povinen v zájmu ochrany zdraví dětí zajistit uchování, případný ohřev a podání stravy dítěti v souladu s požadavky správné hygienické praxe stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a č. 178/2002) a v souladu s právními předpisy upravujícími činnosti epidemiologicky závažné (zákon č. 258/2000 Sb.).

Pokud zajišťuje dítěti stravu poskytovatel, vztahují se na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů, právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné (zákon č. 258/2000 Sb.) a provozování stravovací služby musí být zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a č. 178/2002).

Onemocnění dítěte

Zákon upravuje i postup při onemocnění dítěte, kdy při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. Cílem je zabránit ohrožení zdraví dítěte nebo zabránění vzniku rizika zhoršení jeho stavu.

Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče

Tak jako ředitel mateřské školy vydává školní řád, tak poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině je povinen vydat vnitřní pravidla, která ukotvují provozní a organizační záležitosti související s fungováním dětské skupiny. Vnitřní pravidla musí být zpřístupněna v prostorách, kde se péče poskytuje a které jsou přístupny rodičům, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vnitřní pravidla obsahují:

 • identifikaci poskytovatele podle toho, zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu nebo organizační složku státu,

 • označení dětské skupiny a údaj o počtu dětí v dětské skupině,

 • adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

 • den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

 • podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině včetně určení, zda službu péče o dítě v dětské skupině poskytovatel poskytuje bez úhrady nákladů nebo s částečnou anebo plnou úhradou nákladů, a při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s částečnou nebo plnou úhradou nákladů kritéria na základě kterých je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů.

Výchova a vzdělávání v mateřských školách probíhá podle školního vzdělávacího programu zpracovaného v souladu s rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství a mládeže. V rámci péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen "plán výchovy a péče") se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Na rozdíl od vnitřních pravidel jde o úpravu základního obsahu aktivit v dětské skupině.

Školský zákon vyjmenovává výchovná opatření, která lze v rámci výchovy a vzdělávání použít v případě porušení školního řádu. Zákon o službě péče o dítě v dětské skupině naopak vyjmenovává, co je zakázáno v rámci péče o dítě použít. Půjde o:

 • nepřiměřený výchovný prostředek,

 • nepřiměřené omezení,

 • výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte,

 • výchovné prostředky, které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Plán výchovy a péče o dítě je povinen poskytovatel zveřejnit obdobně jako zveřejňuje vnitřní pravidla. Tedy v prostorách, kde se péče poskytuje a které jsou přístupny rodičům. Využít lze i webové stránky.

Evidence dětí v dětské skupině

Za obdobu školní matriky vedené ve školách a školských zařízeních lze považovat vedení evidence dětí v dětské skupině. Ta slouží zejména pro účely kontroly podmínek poskytování péče. Obsahuje:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,
 2. jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,
 3. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet,
 4. dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,
 5. údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,
 6. údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
 7. telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),
 8. údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič je povinen informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 9. údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Údaje uvedené pod písm. a) až g) a jejich změny je povinen rodič sdělit poskytovateli v písemném prohlášení.

Údaje uvedené pod písm. h) a i) a jejich změny je povinen rodič doložit poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Součástí evidence dětí je i smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Poskytovatel je povinen uchovat údaje a dokumenty obsažené v evidenci dětí o konkrétním dítěti po dobu 3 let od ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tomuto dítěti.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Poskytovatel je povinen před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o preventivní prvek ve vztahu k potenciálně vzniklé škodě v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině. Výběr pojišťovny, rozsah a výše pojistného plnění je ponechán na uvážení a rozhodnutí poskytovatele služby.

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Vztah mezi poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině a zákonným zástupcem dítěte upravuje smlouva o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Ta se uzavírá písemně před zahájením poskytování služby. Jedná se o občanskoprávní vztah mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem.

Zákon předepisuje náležitosti této smlouvy takto:

 1. místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 2. výši úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení, je-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s úhradou nákladů,
 3. podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a věk dítěte,
 4. ujednání o dodržování vnitřních pravidel,
 5. ujednání o postupu v případě onemocnění dítěte,
 6. způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy,
 7. dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy.

Přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou vnitřní pravidla a plán výchovy a péče. Smlouva je součástí evidence dětí vedené poskytovatelem za účelem kontroly podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Technické požadavky na stavby

Službu péče o dítě v dětské skupině lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy (vyhláška č. 268/2009 Sb.) na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. Stanovením technických a níže uvedených hygienických požadavků na prostor a provoz jsou plně respektovány potřeby dítěte, jeho zdravý vývoj a charakter činnosti péče o dítě a zajištění ochrany zdraví dětí.

Hygienické požadavky na prostory a provoz

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována v prostorách a místnostech, které jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, a které nejsou umístěny v blízkosti zdroje hluku a znečištění ovzduší, jež by negativně ovlivňovalo provoz dětské skupiny.

Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem upravené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 281/2014 Sb.).

Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí stanoví právní předpisy upravující hygienické požadavky na prostory a provoz (zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 410/2005 Sb.). Budou zde tedy platit stejné požadavky jako v běžné mateřské škole.

Zákon č. 247/2014 Sb. ve své další části upravuje vznik, změnu a zánik oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a vedení evidence poskytovatelů této služby.

Žádost o zápis do evidence poskytovatelů vedeného MPSV

Žádost obsahuje:

 • náležitosti stanovené správním řádem,

 • identifikace organizační složky státu a jméno a příjmení vedoucího organizační složky státu,

 • v případě právnické osoby identifikace fyzické osoby, která jedná jménem právnické osoby,

 • označení a kapacitu dětské skupiny,

 • adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

 • den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Žádost lze podat na tiskopise předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věci, nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádost má předepsány povinné přílohy. Jedná se o tyto doklady:

 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

 • závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována

Nahrávám...
Nahrávám...