dnes je 25.7.2024

Input:

117/2018 Sb., Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

č. 117/2018 Sb., Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2018
o zkušebním řádu aprobační zkoušky
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. f) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Obsah a hodnocení aprobační zkoušky
(1)  Aprobační zkouškou se ověřují odborné znalosti, znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb v České republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání, a to slovem i písmem. Aprobační zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.
(2)  Jednotlivé části aprobační zkoušky a její celkový výsledek jsou hodnoceny výsledkem „prospěl” nebo „neprospěl”. Pokud je uchazeč o vykonání aprobační zkoušky (dále jen „uchazeč”) v kterékoliv části aprobační zkoušky hodnocen výsledkem „neprospěl”, celkový výsledek aprobační zkoušky je hodnocen „neprospěl” a Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo”) podle § 34 odst. 4 zákona rozhodne o neuznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Vykonáním ústní části aprobační zkoušky s hodnocením „prospěl” je úspěšně vykonána aprobační zkouška.
(3)  V případě, že uchazeč vykonal aprobační zkoušku, která byla hodnocena výsledkem „neprospěl”, avšak v jejím rámci vykonal praktickou část aprobační zkoušky, která byla hodnocena výsledkem „prospěl”, považuje se takto vykonaná praktická část aprobační zkoušky za úspěšně vykonanou v dalším řízení o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta v České republice (dále jen „řízení o uznání způsobilosti k výkonu povolání”), pokud uchazeč podá v jeho rámci přihlášku k vykonání písemné části aprobační zkoušky do 5 let ode dne, kterým byla praktická část aprobační zkoušky vykonána; v takovém případě se § 6 odst. 1 nepoužije.
(4)  Průběh a hodnocení jednotlivých částí aprobační zkoušky a celkové hodnocení aprobační zkoušky se zaznamená v protokolu o aprobační zkoušce.
§ 2
Přihláška, termín konání a místo konání písemné a ústní části aprobační zkoušky
(1)  Písemná a ústní část aprobační zkoušky se konají ve zkouškových obdobích, která stanoví ministerstvo. Písemná a ústní část aprobační zkoušky se konají vždy nejméně dvakrát ročně. Zkouškové období, zkušební okruhy k písemné části aprobační zkoušky, seznam zkušebních otázek k ústní části aprobační zkoušky a seznam doporučené literatury ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách vždy nejpozději do 31. prosince pro následující kalendářní rok.
(2)  Přihlášku k vykonání písemné nebo ústní části aprobační zkoušky podává uchazeč ministerstvu. Přihláška obsahuje náležitosti podání podle správního řádu a lze ji také podat na formuláři zveřejněném na internetových stránkách ministerstva. K přihlášce k ústní části aprobační zkoušky uchazeč přiloží potvrzení o absolvování praktické části aprobační zkoušky podle § 5 odst. 3; to neplatí, pokud jde o situaci uvedenou
Nahrávám...
Nahrávám...